Zeytin Dal? Harekat? kapsam?nda Afrin’de düzenlenen operasyon’daTeröristlerin hain planlar?n? Mit de?ifre etti. Teröristler hendek kaz?yor,bombal? tuzaklar kuruyor. Türk Silahl? Kuvvetleri’nin YPG’Nin kontrolünde olan Afrin bölgesindedüzenledi?i harekat devam ediyor. Türkiye’nin Kilis Hatay hatt? s?n?r olan kentterör örgütü PKK’n?n eleba?? olan Abdullah Öcalan için önemli bir konuma sahip. PKK kurlu?unu Fis’tegerçekle?tirdikten sonra teröristba?? Öcalan’?n amac? Birle?ik Büyük Kürdistan’?kurmakt?.

Bu hedef do?rultusunda Türkiye, ?ran ve Suriye üzerinde planlaryapmaya ba?lad? ve dört ülkeyi dört parçaya ay?rmay? hedefledi. Bu amaç ileörgütün Suriye kolu olan PYD-YPG terör örgütünü olu?turdu. Terör örgütü Suriyebölgesini PYD’yi görevlendirdi ve s?n?r? Irak’tan ba?lat?p Afrin’iiçine alan Kuzey Suriye olarak çizdi.Bölge yap? itibariyle 2011y?l?nda ya?anan Suriye’de ki iç sava? sonras? PKK’n?n Suriye kolu olan PYD’ninbölgede hakimiyet kurmas?na alan açt?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

PKK’n?n Amanoslar üzerinden geçi? güzergah?olarak kulland??? Afrin PYD’nin silahl? gurubu olan YPG’nin eline geçti.halk, PKK’n?n bölgeyehakimiyetiyle birlikte daha güçlü bir Kürt milliyetçili?inin etkisi alt?nda.YPG BÖLGELER?  Türkiye’ninamac? s?n?r güvenli?i sa?lamak amac?yla bölgedeki terör örgütlerini temizlemeüzerine tak?nd??? kararl? tutum YPG’nin Afrin bölgesinde silahlanmas?naneden oldu.Öte yandan iki yüzlü tutumsergileyen ABD sözde DAE? ile mücadele için verdi?i silahlar YPG’nineline geçti.Afrin bölgesinde ya?anan bukarga?an?n üzerine Türk Silahl? Kuvvetleri taraf?ndan ba?lat?lan Zeytin Dal?Harekat? terör örgütünü beline ne?ter vurdu. Özgür Suriye ordusu ile birlikteoperasyona devam eden TSK bölgede hakimiyeti ele geçirmek için ba?ar?l? biroperasyon ile yürüyü?üne devam ediyor.Operasyon kapsam?nda eldeedilen bilgilere göre YPG’nin konvansiyonel silahlar kullanaca?? yönünde bilgiler Ankara’yaula?t?.

 Terör örgütünün Afrin kentmerkezinde silah y???n? yapt???  da eldeedilen bilgiler aras?nda.Silah y???n? yapan terör örgütünündaha önce yapt??? gibi hendek kazma bomba tuza?? kurma planlar?  M?T’in elde etti?i bilgilerden.ABD’nintemin etti?i konvansiyonel silahlar?n Türkiye ile yap?lan çat??malardakullan?lmas? Türkiye’nin yeni bir taktik izleyebilece?ini gösteriyor.Bu bilgiler do?rultusundaharekatta yer alan askerlerin Konvansiyonel silahlar?n kullan?lmas? durumundas?n?r ötesi harekat ve hendek sava??na girmek zorunda kalabilirde?erlendirilmesi yap?ld?. Söz konusu bu de?erlendirme bir süredir Ankara’n?ngündeminde.

   

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out