yenimedyan?n dili ve özellikleri konusunda kavramsal ve kuramsal çal??malaryap?lm??t?r.Bilgisayararac?l? ileti?im biçimlerinin dilinin birbiri ile ba?lant?l? iki düzeydenolu?tu?u dile getirilmi?tir. Bunlardan ilki olan, kullan?c? / al?c? düzeyinden; veri varl?klar?yla birlikte, yaz?lm??metinleri, resimleri, grafikleri ve sesleri elektronik olarak kodlamay?kullan?labilir k?lan yaz?l?m programlar?ndan olu?an, insan-bilgisayar arayüzlerinin (human-computer interface) bir dilini anlayabilmek mümkündür. Di?eriolan bilgisayarda i?leme ve programlamadüzeyinde ise bilgisayar?n i?lemcisini ve i?letim sistemini yap?land?ran birkod dilini yani matematiksel algoritmalar? dü?ünebiliriz (Dewdney ve Ride,2006: 38).

Bunlar, Manovich (2001: 46)’in birbirini etkiledi?i veya uygulamadabirle?ti?ini vurgularken ifade etti?i iki katman ile benzerlik göstermektedir.Buna göre, yeni medya genel olarak iki farkl? düzeyden olu?ur: “kültürelkatman” ve “bilgisayar katman?”. Kültürel katmandakikategorilerin örnekleri, ansiklopedi ve k?sa öykü; hikâye ve tema; kompozisyonve bak?? aç?s?; mimesis ve katarsis; komedi ve trajedidir.

Bilgisayarkatman?ndaki kategorilerin örnekleri ise süreç ve paket (a? üzerinden iletilenveri paketlerinde oldu?u gibi); s?ralama ve e?le?tirme; fonksiyon ve de?i?ken;bir bilgisayar dili ve bir veri yap?s?d?r. Yeni medyaya dair temel kuramsal yakla??mlardabulunan teorisyenler yeni olan? eski olandan sistematik bir ?ekilde ay?rabilmekad?na bir tak?m ilke ve özellikler ortaya koymu?lard?r. Manovich (2001), yenimedyan?n ilkelerini; Say?sal Temsil,Modülerlik, Otomasyon, De?i?kenlik ve Kod Dönü?ümü ba?l?klar? alt?ndade?erlendirir. Yeni medyan?n entegrasyon, interaktiflik ve dijital koddanolu?an özelliklerini vurgulayan Jan Van Dijk da; bu üç karakteristi?in e?zamanl? olarak yeni medyay? tan?ml?yor oldu?unu öne sürer. Kendi ifadesiylebunlar; “20. yüzy?ldan 21. yüzy?la geçerken, hem ‘entegre’, hem ‘etkile?imli’ve ayr?ca ‘dijital kod’ kullanan medya olmu?lard?r. Bunlar?n en yayg?nalternatif isimleri olarak multimedya, etkile?imli medya, dijital medyaterimleri kullan?lm??t?r (Van Dijk, 2006: 9).

” Bu tan?mlama üzerinden medyay?yeni ya da eski olarak belirlemenin kolay oldu?unu öne sürer. Yeni medyatart???ld???nda bahsi geçen uyum, etkile?im ve say?sal teknolojilerinkullan?lmas? ise yeni bir toplumsal ileti?im a?? ortaya ç?karm??t?r. Gane veBeer, ‘a? toplumu’ konusunda bu alana en kapsaml? katk?lar? sa?lam?? olanCastells’in de?erlendirmesini ?öyle yaparlar: Castells, a?lar? toplumsal yap?lar olarak görmektir. O,a?lar?n s?n?rlar olmaks?z?n geni?leyebilen aç?k yap?lar olduklar?n?, yenidü?ümleri (nodlar?) a? içinde ileti?im kurabildikleri sürece, yani ileti?imkodlar?n? payla?t?klar? sürece bütünle?tirdiklerini iddia eder (2008: 20).Castells’e göre a?a dayal? bir sosyal yap?, kendi dengesini tehdit etmedenyenili?e duyarl?, son derece dinamik ve aç?k bir sistemdir (Castells 2010:501).?nternet ve cep telefonugibi son teknolojilerin kullan?ld??? araçlar? içinde bar?nd?ran a? toplumundageleneksel ile yeni medyan?n entegrasyonu, hem televizyon endüstrisinde hem deizleyicilerin günlük hayatlar?nda de?i?iklikler yaratmaktad?r. ?nternet, yay?nmateryalinden, profesyonel olarak üretilen internet dizilerine, kullan?c?taraf?ndan üretilen içeri?e kadar her türden görsel-i?itsel medya ileetkile?imde bulunmak için önemli bir alan haline gelmi?tir. Cep telefonu da,internet ba?lant?lar?n? ve tümle?ik medya oynat?c?lar?n? içerecek ?ekildegeli?mi?tir (Evans: 2013:1).

Teknolojik geli?melerin yol açt??? bu süreçanlat?n?n birden fazla veya farkl? mecralarda yeniden üretilmesi sonucunuortaya koymaktad?r. ‘Transmedya hikâye anlat?m?’ kavram?yla yak?n dönemdetart???lmaya ve son y?llarda ülkemizde de popülerle?meye ba?layan bu yakla??m?Henry Jenkins (2006)’in ba?? çekti?i bir grup teorisyen, internet ve a?toplumunun geldi?i noktada, asl?nda televizyon teknolojisinin art?k televizyonunötesine geçti?i, televizyon için üretilenin di?er mecralar için de, ama onlar?nbiçim ve içerik üretme ko?ullar?na uygun olarak özgünle?tirilerek i?lemekteoldu?unu ortaya koymaktad?rlar. Bir transmedya hikâyesi, her bir yeni metnintamam?na farkl? ve de?erli bir katk?da bulunmas?yla birçok medya platformundaortaya ç?kmaktad?r (Jenkins, 2006: 96). Bir ba?ka deyi?le bu süreç, bu anlat?evrelerini birden fazla medya platformuna yerle?tirmektir. Bir kavram olarak,ortaya ç?kan yeni medya teknolojilerinin yeni anlat? içeri?i ve kitleyleetkile?im biçimlerinin olu?umuna nas?l yol açt???n?n anla??lmas?nda merkezihale gelmi?tir.

‘Transmedya’ olarak nitelendirilebilecek tüm uygulamalar,hikâyelerin birden fazla platformda anlat?lmas?n? içerir (Evans: 2013: 19). Transmedyahikâye anlat?m?, tüketicilere yeni talepler koyan ve bilgi toplumlar?n?n aktifkat?l?m?na dayanan, medyan?n yönde?mesine kar??l?k ortaya ç?kan yeni biresteti?e i?aret eder (Jenkins, 2006: 21). Yeni medya çal??malar?na dair özelbir de?i?iklik; bir zamanlar bu kategorilerin her birine uygun olarak kabuledilen türlerin ve i? modellerinin, dijital medyan?n yükseli?iyle estetik veekonomik olarak birle?ti?i gerçe?idir (Cubitt, 2013: 15). Bunlar?n yan? s?ra,ileti?im teknolojilerinin yönde?mesinin, medya tüketicilerinin internetüzerinden veya mobil telefon arac?l???yla görsel-i?itsel içeri?e eri?ebilmeleriiçin yeni yollar açaca??n? dile getirmi? olan Barrie Gunter’e göre;görsel-i?itsel üretimlerin al?nmas? için yeni teknoloji platformlar?n?n ortayaç?k??? ile birlikte, özellikle bu ileti?im ortamlar? için özel olaraktasarlanm?? yeni üretim biçimlerinin geli?tirilmesinde uygulanacak beceri veyarat?c?l??a ihtiyaç duyulacakt?r. Bu nokta, bir medya teknolojisi ortam?nda(örne?in, televizyonda) iyi i?leyen sunum biçimlerinin, ak?ll? cep telefonugibi farkl? bir ileti?im teknolojisi ortam?nda her zaman iyi çal??mayabilece?iolas?l???na i?aret eder. Al?c? teknolojisinin do?as?ndaki farkl?l?klar,özellikle de tüketiciyle olan ara yüzü ve al???lm?? tüketim içeri?indekifarkl?l?klar (örne?in, evden ev d???na), e?lence ve bilgi da??t?mformatlar?n?n, ortam için ki?iselle?tirilmesi gereklili?ini ortayaç?karm??t?r  (Gunter, 2010: 27). Örne?intelevizyon için üretilen program içeri?inin, mobil telefonlardan da izlendi?igerekçesiyle ölçek ve kullan?m s?kl??? olarak daha fazla yak?n plan çekimintercih edilmesinde bunun yaratt??? sorunu görebiliriz. Evdeki televizyonseyircisine yönelik daha büyük ekranl? cihazlar?n yayg?nla?mas?, ne kadarbüyüse de bir el boyunu a?mayan telefona yönelik üretilen bu çekimleringünümüzde yay?n teknolojisi ve çözünürlük geli?tikçe büyük ekrana daha daal??t?r?lm?? olan geleneksel televizyon izleyicisi aç?s?ndan estetikten dahayoksun bir izleme deneyimi yaratt??? ortadad?r.

Yeni MedyaHabercili?i Üzerine?nternetve sosyal a?lar arac?l??? ile olu?an bu a? toplumunda da haber veya toplumsalgerçekliklerin yine Castells (2010) taraf?ndan ifade edilen bir toplumsal yap?içerisinde üretildi?i veya yeniden üretildi?i gerçekli?inden hareketle, yenimedyada haberin ele al?n?? biçimi geleneksel medyada mevcut olan haber üretimve iletim süreci ile kar??la?t?r?ld???nda ç?kacak sonuçlar biçim ve içerikolarak yeni olan?n özelliklerini ortaya koyma konusunda bir yol gösterecektir.Lewis (2004: 96)’e göre, haberi yay?nlamak için interneti bir araç olarakkullanmak de?i?en bir haber üretimi ve da??t?m? modelini ortaya ç?karm??t?r.Bunun da haberlere daha aktif bir okuyucu yakla??m? ortaya koydu?u ilerisürülmektedir.

Lewis, New Media Language adl? çal??mas?nda, elektronikhaberle?menin dört özelli?inin haberin da??t?m? ile özellikle ilgili oldu?unutespit eder:?lk olarak, tek bir kodlama mekanizmas? olarak, yaz?, ses, imge ve videoyu bütünle?tirir. ?kincisi,s?n?rs?z miktarda çe?itli bilgi nesneleri tek bir metin alan?nda birikebilir;elektronik 

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out