Uzun y?llard?r mücadele edilen PKK’n?ngerçek yüzü bir kez daha ortaya ç?kt?. PKK’n?n as?l hedefi ?slam. Kanl? örgütünhalktan destek bulunamamas? ?slam’?n yerine zerdü?tlük dini getirmeyeçal???yor.PKK art?k amac?n? aç?k aç?k dilegetiriyor.

Eli kanl? örgütün amac? ?slam’la yeni Türkiye ile sava?mak.PKK’l? teröristler i?gal ettikleri Suriyetopraklar?ndan kurmaya çal??t??? yap?n?n ne Kürtlerle ne Müslümanlara neAraplarla ne de Suriye ile bir ilgisi var.ZERDÜ?T HEYKEL? D?KT?L?ER2014 y?l?nda PKK-PYT teröristleri Afrin’ii?gal etmi? ve ?ehrim meydan?na Zerdü?tHeykeli dikmi?ti. Terör örgütüZerdü?tlük inanc?n? halka yava? yava? empoze etmeye çal??t?. Bu durumu kabuletmek istemeyen Müslümanlar? kar??lar?na ald?lar. Müslümanlar?n de?il Afrinde’kiEzidiler’ bile kar?? ç?kt??? Zerdü?t heykeline tepki ç?? gibi büyüdü.

Suriye’nin Ezidi Meclisinde 2016 y?l?ndayap?lan bir aç?klama ile PYD’nin Afrin bölgesinde kendi görü?lerini benimsetmekiçin Zertü?t heykeli dikildi?i aç?klanm??t?. Ezidiler heykelin kendileri temsiletmedi?ini ifade etmi?ti. PKK-PYD TERÖR ÖRGÜTÜ HAÇLI ORDUSUNDANFARKSIZYabanc? teröristlerin sözde DAE? ilemücadele için geldik gönüllü olarak buraday?z demesi gerçekleri yans?tm?yor.Terör örgütünün içine bak?ld??? zaman örgüt bat?l? militanlar ile dolu.

Sadece?ngilizlerden olu?an tek bir birlik yüz ki?i.?çlerinde Amerikal?, ?ngiliz, Alman,Avustalyal?, Kanadal? ve Çinli, Brezilyal? teröristler bile mevcut.KÜRTLER? TEMS?L ETT?KLER? BÜYÜK YALANPYD-PKK’n?n Kürtleri temsil ettiklerinisöylemesi büyük yalan. Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dal? Harekât?ndandaanla??ld??? üzere ÖSO’nun içinde yüzlerce kürt sava?ç? var.

Ve hepsi bölgeninhuzuru için Türk askeri ile birlikte sava??p PYD/PKK’l? teröristler ilemücadele ediyor. PKK-PYD taraf? ise çok say?da bat?l? militani eski ajan iledolu.KEND? ?DEOLOJ?LER?N? SÜRDÜRMEYEÇALI?IYORLARPYD-PKK’l? teröristler i?gal etti?i her yerde kendiideolojisini devam ettirmeye çal???yor. Yüzde doksan?n?n Müslümanlardan olu?tu?uSuriye’de Cuma hutbesini bile yasakl?yor.

Öte yandan terör örgütününalçak yüzüne bir yenisi daha eklendi. Zeytin Dal? operasyonunda çok say?daterörist etkisiz hale getirildi ancak terör propagandas? yapmak ile yetinenörgüt teröristlerin cenaze zaman?n? k?lmadan gömdü.  

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out