Türk oyuncular taraf?ndan pek fazla bilinmeyen inceleme kö?emizde bugün Shadow Tactics: Blades of the Shogun ad?nda strateji oyunu var. Geli?tiricisi “Mimimi Productions, yay?nc?s? “Daedalic Entertainment” firmalar? taraf?ndan oyun dünyas?na 6 Aral?k 2016’da kazand?r?lm??t?r. Steam kullan?c?lar? taraf?ndan incelemelerde Son Derece Olumlu olan strateji oyunu ayr?ca 2016 senesinde “En ?yi Alman Oyunu”, “En ?yi PC/Konsol Oyunu, “En ?yi Oyun Tasar?m?” ödülleri alm??t?r. Bunlardan hariç 19 ödülü daha bulunuyor. Sistem Gereksinimlerine bak?l?nca oyun çok fazla sistem istemiyor.

Oyunda Türkçe arayüz ve altyaz? seçene?ide bulunuyor. Oyunun seslendirmeleri ?ngilizce ve Japonca olsa da Türkçe destekli oldu?undan dolay? bir s?k?nt? çekmeyece?iz. Ayr?ca oyuna ait 2 DLC var, fiyatlar? 6 TL olan DLC’leri alman?z?da öneriyoruz. Çünkü DLC oyuna yeni özellikler ekliyor. Ayr?ca oyun ?uan %50 indirimli oyuna göz atman?z? öneriyoruz.Shadow Tactics oyunu, Edo döneminde Japonya’da kurulan bir gizlilik oyunudur. Ölümcül ki?ilerden olu?an bu ekibin yönetimini ele geçirip dü?manlar?na aras?nda gölgere s?z?yoruz.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kaleler, karl? da?lar ya da gizli orman kamplar?na girerken çok dikkatli olmal?s?n?z. Tuzaklar kurup, rakiplerimizi zehirleyip ve onlarla irtibar? kopart?p kaçmal?y?z.Tak?m?m?z oldukça farkl? ki?ilerden olu?uyor. Bir ekip olarak çal??mak ilk ba?ta zor gözüküyor fakat birçok görevden sonra grup aras?nda güven kazan?l?yor ve dostluklar kuruluyor. Karakterler kendi dinamiklerini olu?turuyor ve her üye dü?manlarla yüzle?mek zorunda kalacak.

Bu ekibin liderlerinden olan Hayato, k?l?c?yla dü?manlara giden yolu temizleyen bir ninja. Samuray Magen, daha güçlü bir yakla??m tercih ediyor ve bütün dü?manlar?n? yok ediyor. Aiko karakteri ise Gey?a k?l???nda dü?manlar?n dikkatini da??tmaya geldi?inde tam bir kamuflaj uzman?. Yuki karakterimiz dü?manlar?m?z? ölümcül tuza?a dü?ürüyor. Son karakterimiz Takuma keskin ni?anc?l???na güveniyor ve dü?manlar? uzaktan yok ediyor.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out