Trafi?in yo?un oldu?ukav?aklarda ya?anan problemlerin çözülmesi için birkaç y?l önce haz?rl???yap?lan ”Taral? Alan ?hlal Tespit Sistemi” art?k uygulamaya geçiyor.Özellikle sabah ve ak?am i?saatlerinde ya?anan yo?un trafik sorunu milyonlarca sürücünün kabusu olmu?durumda. Birde bunun üzerine sürücülerin kurallara uymadan araç kullanmas?trafikte gerginlikleri art?rmakta ve ço?u zaman tart??malara neden olmakta.?HLALLER TESP?T ED?LECEKTrafik  sorunu için ?stanbul ?l Emniyet Müdürlü?ü ve ?stanbulBüyük?ehir Belediyesi aras?nda imzalanan anla?ma güncellendi. ?BB meclisoturumunun kabul etti?i anla?maya göre yüz elli dokuz noktada k?r?m?z? ???k,doksan yedi noktada emniyet ?eridi , doksan iki noktada park ihlali, yirmi bir noktadaters yön, on alt? noktada tramvay yolu, dokuz noktada ofset taral?, alt? noktadadönü? yasa??, üç noktada yaya ihlali, k?rk bir güzergahta h?z koridoru ve oniki adet mobil EDS arac? ile ihlalleri tespit edecekAMAÇ TRAF???N AKI?INI SA?LAMAK Yap?lan uygulamada esastutulan amaç trafik ak???n? rahatlatmak oldu. 3 y?l öncesinde uygulamaya konulmakistenen “Taral? Alan ?hlal Tespit Sistemi” yeterli say?da personel olmad???ndandolay? hayata geçirilememi?ti. Ancak imzalanan yeni protokol ile dokuza yak?nnoktada uygulamaya geçmi? olacak.

CEZALAR YA?ACAKtaral? alan ihlal sisteminindevreye girmesiyle birlikte uygulamaya uyumayan sürücüler için ceza ya?acak.Özellikle ?stanbul ?ehrinde araç kullanan ki?ilerin dikkat etmesi yönündeuyar?da bulunan CHP’li ?BB Meclis Üyesi Hüseyin Sa?, ?imdiye kadar kameralarkapal? oldu?u için ceza uygulamas? olmad? ancak bundan sonra s?k? denetimba?l?yor. Kurallara dikkat etmeyen sürücüler para cezas? ödemek zorundakalabilirler dedi. 

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now
x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out