Termenul de „marketing” provine din verbul englezesc „to market”, care are în?elesul de a cumpãra ?i a vinde, dar ?i din substantivul „market” care înseamnã pia?ã, însã prin marketing nu trebuie sã se în?eleagã cã este doar studiul actelor de schimb, dat fiind faptul cã preocupãrile teoriei ?i practicii marketingului depã?esc mult pia?a extinzându-se de la idei noi de produs pânã dincolo de asigurarea serviciilor postvânzãri.(Gherasim T. ?i Gherasim D.,1999 ,p.

15)Dupa cum spune ?i  Ispas (2011,p.13) în industria turismului cuvântul „marketing” a fost adoptat abia în anii 50, pânã în acea vreme utilizându-se formulãri precum „încurajarea turismului interna?ional”. Pe scurt marketingul turistic avea ca obiectiv canalizarea unei cereri în continuã cre?tere, pentru a o adapta la nivelul unei oferte în cre?tere.Poten?ialul turistic a crescut,datoritã noilor tehnologii, justificând astfel existen?a unui marketing destinat turismului, fiind cu atat mai necesar cu cât turismul are particularitãile sale definitorii precum:a)cererea turisticã este caracterizatã printr-o mare elasticitate în raport cu nivelul veniturilor ?i pre?urilor, fiind de asemnea ?i sensibilã la un context politic sau social.Totodatã se carcaterizeazã prin sezonalitate în timp,spa?iu,motiva?ie ?i prin fenomenul de satura?ieb)produsul turistic este de naturã rigidã,chiar daca este oferit de un numãr foarte mare de întreprinderi;oferta nefiind mobilã,nu este stocabilã,deci serviciile turistice sunt consumate în situ In opinia românului E. Nicolescu(1975, p.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

40) marketingul turistic reprezintã o politicã promovatã de o  întreprindere sau organiza?ie de turism,care studiazã constant cerin?ele de consum turistic prezente dar ?i în evolu?ie , urmãrind adaptarea permanentã a propriei oferte la aceste cerin?e în vederea unei satisfaceri optime ?i a realizãrii unei activitã?i economice rentabile în condi?iile date de pia?ã.(E. Nicolescu, Marketingul în turism, Editura Sport-Turism, Bucuresti,1975,p.40)Autoarea Bucur-Sabo Mariana (Marketing turistic 2006,p32) este de pãrere cã marketingul turistic, dar ?i marketingul, în general, este o concep?ie modernã asupra orientãrii,organizãrii ?i desfã?urãrii activitã?ii turistice, concretizând un ansamblu coerent de activitã?i practice, programate ?i desã?urate ptrintr-un instrument de marketing adecvat, în scopul satisfacerii în condi?ii superioare a nevoilor de consum, ci ?i a maximizãrii profitului.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out