Satisfac?ia profesional? constituie un subiect de interesatât pentru speciali?tii din sfera psihologiei afacerilor (Locke, 1976; Hulin& Judge, 2003), cât ?i a managementului resurselor umane (Spagnoli, Caetano  & Santos, 2012; Macintosh & Krush,2014). Aceasta este, de asemenea, considerat? drept una dintrecele mai importante variabile din via?a oric?rui angajat dintr-o companie.

Zlate (2007, p. 436) define?te satisfac?ia în munc? cafiind „o reac?ie pl?cut? ap?rut? în contextul muncii organiza?ionale”. Cu altecuvinte, este o stare de echilibru psihologic a angajatului, ob?inut? prinasigurarea nevoilor con?tiente.Sursele de satisfac?ie pot fi intrinseci sau extrinseci. Cele intrinsecidepind de caracteristicile individuale ale angaja?ilor, în timp ce surseleextrinseci depind de mediul înconjur?tor ?i de situa?iile în care se  afl? angaja?ii.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Teoriile care se bazeaz? pesursele extrinseci sunt corelate cu ?tiin?ele economice, în timp ce surseleintrinseci sunt asociate cu ?tiin?ele sociale (Luchak, 2003). Locke (1976) sus?ine faptul c?satisfac?ia muncii este o pl?cere sau o stare emo?ional? pozitiv? ce rezult?din aprecierea locului de munc? sau a experien?elor de lucru. Totodat?, Locke(1976) a realizat Teoria Afectivit??ii, prin care testeaz? faptul c?satisfac?ia profesional? este determinat? de o discrepan?? între ceea ce î?idore?te o persoan? s? îi ofere locul de munc? ?i ceea ce îi ofer? de fapt. Cualte cuvinte, afirm? faptul c? gradul în care este apreciat? o fa?et? a muncii,modereaz? cât de mul?umit sau nemul?umit devine un angajat atunci cânda?tept?rile sunt sau nu sunt îndeplinite. Un exemplu elocvent este reprezentatde cazul în care un angajat apreciaz? autonomia la locul de munc?, iar altangajat este indiferent fa?? de autonomie. Astfel, primul angajat va fi multmai mul?umit în compara?ie cu cel?lalt, de o pozi?ie cu un grad înalt deautonomie.

Pavelka et al. (2014) descrie satisfac?ia profesional? ca un r?spunsemo?ional pozitiv ?i ca o experien?? rezultat? din evaluarea muncii individului(Pavelka et al., 2014). Cu alte cuvinte, este compus? din succes,responsabilitate pentru activit??ile desf??urate ?i totodat?, recunoa?terepentru reu?ite la locul de munc?.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out