Sa?l?kl?beslenmede dikkat edilmesi gereken baz? hususlar vard?r. Günlük enerjininyakla??k olarak %25-30’u ya?lardan gelecek ?ekilde planlanmal?d?r.

Sa?l?kl?beslenmede tüketilen ya? türüne de dikkat edilmesi gerekmektedir. Yemeklerdekullan?lan ya??n bir k?sm?n?n zeytinya?? ve f?nd?k ya??, bir k?sm?n?n dam?s?rözü, soya veya ayçiçek gibi bitkisel s?v? ya?la?n seçilmesine özengösterilmelidir. A??r? ya?l? besinlerden ve k?zartmalardan kaç?n?lmal?d?r.Besinlerin%50-60′? karbonhidrat olacak ?ekilde besin planlamas? yap?lmal?d?r. Pasta,tatl? gibi ?ekerli g?dalar?n tüketimi azalt?lmal?, nohut, kuru fasulye,mercimek gibi korbanhidratlar?n tüketimi art?r?lmal?d?r.

Sa?l?kl?beslenmek plan?nda lif içeri?i yüksek olmal?, posa? yiyecekelr tüketilmelidir.Posal? yiyecekler midedeki sindirimi ve mide bo?alma h?z?n? yava?layataraktokluk hissine kap?lman?z? sa?lar. Böylece gün içerisinde daha zinde ve aktifolabilirsiniz. Günlük olarak 25-30 gr. posa tüketilmelidir.

 Sa?l?kl? beslenme ve sa?l?kl? bir ya?am içinsu tüketimi oldukça önemlidir. Günlük olarak en az 2-3 litre su tüketilmelidir.Dengeli ve sa?l?kl? beslenme 4 besin grubunda bulunan g?dalar?n yeterli ?ekildetüketilmesiyle gerçekle?ir. Bu g?dalar: süt, peynir, yo?urt, tavuk, k?rm?z? et,yumurta, m?s?r, tarhana, makarna, bulgur ve ekmektir. Bu g?dalar?n tüketimmiktar? ki?iye göre de?i?iklik gösterebilmektedir.

S?karal?klarla beslenmek ac?kmay? geciktirir, bir sonraki ö?ünde besin tüketiminiazalt?r, gere?inden fazla yemeyi önler. Besin tüketiminde ise g?dalar?n pi?irmetekniklerine dikkat edilmelidir. K?zartma ve kavurmadan kaç?n?lmal?d?r.

Yiyecekler genellikle ha?lanarak, ?zgara edilerek ya da f?r?nda pi?irilerektüketilmelidir. Hem zinde kalmak hem de vücuttaki ya?lanmay? önlemek için; Gündüz i?in stresinden ve temposundan bunalanerkeklerin birço?u ak?amlar? a??r? yemek tüketirler. Bunun sonucunda da göbekbölgesinde ya?lanma ortaya ç?kar. Gün içerisinde belirli aral?kla yap?lan ufakat??t?rmal?klar hem zihinsel fonksiyonlarda azalmaya hem yorulmaya hem demetabolizma h?z?n? art?rarak ya?lanamaya engel olmaktad?r. Erkeklerin i?hayat?nda yapacaklar? özel beslenme programlar?yla göbek bölgesindekiya?lanmay? önleyen ufak de?i?iklikler yap?labilir.

 – Kuru ve taze meyveler tüketilebilir.- Ceviz, badem ve f?nd?k gibi kuruyemi?ler, diyet ürünler çabuk enerjisa?layarak kan ?ekeri dü?üklü?ünü neden olan yorgunlu?u azalt?r.- Özellikle kuru kay?s? tüketilebilir. Yüksek potasyum içermesisebebiyle kaslar?n ve sinirlerin iyi çal??mas?na yard?mc? olur.    ?ncir hücreleri yeniliyor  ?ncir içeri?inde bulunan fosfor, ve B1 – B2 vitaminleri hücreyenilenmesini sa?lamaktad?r. Yüksek oranda kalsiyum içerdi?inden kemik sa?l???aç?s?ndan da önemli bir etkiye sahiptir.

Kuru incirde tüketilebilir. Her kurumeyvede oldu?u gibi kuru incirde de lif oran? yüksektir. Bu durum kolesterolündü?ürülmesinde önem rol oynamaktad?r.  Ceviz yorgunlu?u azalt?yor   Pratik uygulamalar   * ?eker ve tatl? g?dalar?n tüketimi azalt?lmal?d?r.

* Kahvalt?da tereya?? ve reçel yerine meyveli yo?urt tercih edebilirsiniz. * Sa?l?kl? ses için öncelikle yeme al??kanl?klar?n?nda düzene girmesi gerekir. Yatmadan en az 2 saat öncesinde yeme içmeyi kesmek gerekir. E?er sesinizi profesyonel olarak uzun süre kullanacaksan?z kafeinli içecekler yerine su ve ?hlamuru tercih edebilirsiniz. * Ö?ünlerinizi atlamamaya özen gösterin. * Gün içerisinde girdi?iniz uzun toplant?larda çay ve kahve yerine bitki çaylar?n? tercih edebilirsiniz.

Tatl?-tuzlu kurabiyeler yerine taze ya da kuru meyveler tüketmenizde fayda olacakt?r. * Tuz tüketimi de oldukça önemli bir husustur. Tuz tüketimi ve hipertansiyona sebep olur. * Her gün 4-5 porsiyon meyve ve yine 2-3 porsiyon olacak ?ekilde sebze tüketilmelidir.

 

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out