RadonI denneteksten skal jeg skrive om det radioaktive grunnstoffet radon. Radon er en storårsak til lungekreft i Norge. Radon er også påvist helsefarlig, og kan skadecellene i lungevevet.

For å forstå dette må vi først se litt nærmere på hvordanradon dannes, og hvordan det skader oss.  Hva er radon?Radon eret radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol Rn og har atomnummer 86. Radon eren usynlig og luktfri edelgass. Den dannes ved nedbrytning av grunnstoffetradium.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Radium finnes i de fleste bergarter, men aller mest i uranrik granittog alunskifer. Ved et uventet radioaktivt henfall av radon dannes såkalteradondøtre. Radondøtrene fester seg til lungevevet og gir fra seg mye stråling.Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko forlungekreft. Helsefare oppstår når gassen siver inn og konsentreres av miljøetinne.

 Radioaktivestoffer med naturlig opprinnelse finnes over alt. Ett av disse er uran, som vi finneri jordskorpen og i jordsmonnet. Når uran brytes ned, dannes det en kjede av nyeradioaktive. Kjeden slutter med stabilt bly. I denne kjeden finner vi radon.Radon er et datterprodukt av radium.

Når radon brytes ned, dannes det enperiode radioaktive isotoper av bly, polonium og vismut, som har evnen til åfeste seg til partikler i lufta. Hvorfor finnes radon i hus?Det erangitt at radon i boliger er medvirkende årsak til om lag 300lungekreftdødsfall i Norge. Risikoen er aller høyest for de som aktivt røykereller har røykt før. Radon har en liten evne til å binde seg til andre kjemiskestoffer og kan derfor lett trenge seg inn bygninger sammen med jordluft,gjennom sprekker i grunnmuren. Konsentrasjonen av radongass i jordluft kan væresvært høy. Jordluft driver inn i bygninger, fordi lufttrykket i inneluften erlavere enn i grunnen.

Det er store lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen, og selv innenforsamme byggefelt kan det være store forskjeller. På grunn av dette bør det målesfor radongass med jevne mellomrom i alle norske bygninger. Byggegrunnener den viktigste kilden til store radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon iberggrunnen siver inn gjennom sprekker mellom byggegrunnen og bygningen.

Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan også inneholde høyekonsentrasjoner av radon. Ved bruk av vannet til dusj eller oppvaskmaskin vilradon frigjøres til inneluften. Bruk av stein som byggemateriale kan bidra tilradon i inneluft, men i Norge er ikke dette så veldig vanlig. Masser, pukk oggrus i byggegrunnen kan bidra til problemer med radon i områder som egentligikke er så utsatt i utgangspunktet. Hvordan påvirker radon helsa?Innåndingav luft med mye radongass er påvist helsefarlig, og burde unngås. Radongass og datterproduktenesom oppstår ved radioaktiv nedbrytning gir ut stråling. Den farligste typenstråling i denne sammenhengen er alfastråler. Disse strålene kan skade cellenei lungevevet, noe som kan føre til omdannelse av friske celler til kreftceller.

 Hvorfor er det høye radonkonsentrasjoner iNorge?Viktigefaktorer som påvirker radonkonsentrasjonene i inneluft er byggets konstruksjonog tetthet mot byggegrunnen, ventilasjon, geologiske forhold, og klima.Oppvarming av bygninger i løpet av vinteren fører til at den varme luftenstiger opp og da dannes det et undertrykk i de laveste etasjene. I en bygningsom ikke er tett i bunnen, vil den radonholdige jordluften kunne strømme inn oggi høye konsentrasjoner i inneluften. Områder med løsmasser og berggrunn sominneholder radiumrike bergarter som for eksempel alunskifer, granitter ogpegmatitter vil kunne føre til svært høye radonnivåer innendørs. MåleenhetRadonkonsentrasjoneni luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m^3), og i vannmed bequerel per liter vann (Bq/I), eller (kBq/m^3).

 BecquerelRadioaktivestoffer er ikke stabile og sender ut energi i form av stråling samtidig som nyestoffer dannes. Denne prosessen kalles radioaktivt henfall eller nedbrytning,og kan ikke stoppes eller påvirkes. En bequerel (Bq) er definert som etthenfall per sekund. KonklusjonRadon eret radioaktivt stoff grunnstoff, og dannes ved nedbrytning av grunnstoffetradium. Overdreven innånding av luft med gassen er påvist helsefarlig, og kanskade cellene i lungevevet. Det er også anslått at radon i boliger ermedvirkende årsak til omtrent 300 lungekreftdødsfall i Norge. Byggegrunnener den klart viktigste kilden til store radonkonsentrasjoner i bygninger.

Radoni berggrunnen stiger opp gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen ogbygningen. Derfor bør det måles for radongass med jevne mellomrom i alle norskebygninger.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out