Prejudis ditakrif sebagai pandangan yang negatif mengenaikelompok etnik lain yang tersemat dalam hati seseorang (Hussin, 2009). Ramaiantara kita sebenarnya tanpa disedari bersikap prejudis dan menaruh sikaptersebut terhadap orang lain (Samsudin, 2010). Sebagai contohnya, kita mungkinprejudis bahawa wanita yang bertudung tidak mengumpat, ataupum lelaki yangberserban tidak memfitnah serta pemuda yang kurus dan comot sebagai penagihdadah (MOHD., 1998).

Prejudis yang kuat terhadap kumpulan etnik yang lainsukar diubah, walaupun fakta yang kukuh telah diberikan bagi membuktikan bahawapermahaman tersebut adalah salah (Hussin, 2009). Sikap prejudis bolehdisalurkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain, melalui prosessosialiasi. Fenomena ini telah dibuktikan memalui pelbagai kajian dalam bidangpsikoligi sosial (Samsudin, 2010). Kesan sikap prejudis semakin mudah dilihatapabila berlakunya persaingan bagi mendapatkan sesuatu yang terhad sama adadari aspek sosial, ekonomi ataupun politik (Hussin, 2009).Masalah ini perlu dibincangkan secara terbuka dandiselami dengan teliti demi mengenal pasti jalan penyelesaiannya.Untuk memupukperpaduan dan menghapuskan prejudis antara kaum, perlu adanya interaksi antara kaumyang lebih kerap serta lebih bermakna (Samsudin, 2010). Faktor yang bolehmempegaruhi persepsi kita terhadap orang lain termaksuklah hubungan antarapenilai dan orang yang dinilai, konteks sosial, latar belakang budaya, persepsiorang yang membuat penilaian dan sebagainya. Sebagai contoh, cara kita menilaiseorang sahabat dengan orang yang langsung tidak dikenali tentunya berbeza.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Perbezaan hubungan akan menghasilkan andaian yang tidak setanding. Subjek perbualanjuga dipengrahi oleh suasana persekitaran (MOHD., 1998). Sebagai penilai, kita mempunyai ramalan berkenaan antaraorang yang dinilai.

Pada setiap saat kita membuat penilaian terhadap orang disekeliling kita, kita mengatakan mereka itu begini, ataupun begitu. Kita jugamenerangkan kepada diri sendiri sebab mereka bersikap tersebut. Misalnya, apabilaorang lain lalu depan seseorang tanpa menundukkan kepala, kita akan katakanorang itu tidak tahu bersopan. Apabila kita melihat seseorang menolong oranglain, kita meramalkan bahawa mereka tersebut merupakan seseorang yang tidakmngharapkan balasan.

Walaupun kita tidak mengetahui banyak tentang orangtersebut, penilaian masih dibuat atas apa yang telah berlaku ataupun dilihat (MOHD.,1998).Salah satu faktor perkembangan sikap prejudis adalah terjadinyakategorisasi. Hal ini demikian kerana kita sering mengelompokkan orangberdasarkan karakteristik seperti kebangsaan dan etnis. Misalnya, Jane Elliot,seorang guru di Riceville, Iowa, mengelompokkan murid-muridnya berdasarkanwarna mata mereka demi mengajar mereka tentang prasangka. Hal in terjadi kerana murid-muridnyaadalah beragama Kristen dan berkulit putih. Elliot berkata pada murid-muridnyabahawa anak-anak yang bermata biru adalah lebih superior dari anak yang bermatacoklat.

Kelas yang awalnya kooperatif dan saling menyayangi menjadi kelas yangberbeza dari sebelumnya. Anak-anak yang bermata biru mulai mengucilkan dantidak mahu bergaul dengan anak yang bermata coklat. Anak-anak yang bermatacoklat menjadi tertekan dan mempengaruhiprestasi akademik (“Prasangka (PREJUDICE),” n.d.).

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out