PKK’n?neleba?lar?ndan Veyzi Hicazi, Azez’e kaç?p muhaliflere teslim oldu. TÜRK ORDUSUKAR?ISINDA ?ANSIMIZ YOK Terörörgütü PKK’n?n Afrin kolunda ki Veysi Hicazi kaçacak delil arad?. PKK’n?n medya?ovlar?na güvenmeyin diyen Hicazi Türk Silahl? Ordusu harekat ba?larsa an?ndaburada olur dedi.Kurduklar?alçak terör örgütünün Türk ordusu kar??s?nda ?ans? olmad???n? söyleyen Hicazidayanma gücümüz yok. Harekat bir ba?las?n Türk Ordusu 3 saat içinde burada olurdiyerek korku ve tala??n? bu sözlerle payla?t?. Öte yandanbölgedeki Rus askerlerinin bölgeden deste?ini çekti?ini hat?rlatan Hicazi bir tekCinderes bölgesinde Rus bayra?? kald?Özellikles?n?rda baz? PKK noktalar?na Rus bayra?? çekilebilir. Bu durum PKK’n?n tuza??olarak görülmelidir” dedi.

  MAA?LAR ABD’DENGEL?YOR   Bölgedeyakla??k dokuz bin PKK’l?n?n oldu?u Afrin’e ABD’nin katt??? paravan gruplardaeklendi. Örgütün maa?lar? sözde Haseke sorumlusu ?ahin Cilo ( Ferhat Abdi) taraf?ndanda??t?l?yor. MAL?KONULARDAN SORUMLU B?R?M VAR Terörist?ahin Cilo ABD’den gelen paralar ile Afrin’deki örgütün maa?lar?n? ödüyor.ABD’lisiviller karargâhlar? geziyor dola??yor ziyaret ediyor. Eksik listesiolu?turuyor ve her türlü ihtiyaçlar için destek oluyor. Hicazi ekliyor; ‘Örgütiçinde maddi anlamda hiç bir eksi?imiz yoktu’ diyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 1000 DOLARMAA? Ziyaretsonras? 2017 y?l?n?n Haziran ay?na kadar alt? ay boyunca bin dolar maa?ald?klar?n? söyleyen Hicazi bol keseden da??t?mlar?n bir süre sonra sonaerdi?ini Haziran 2017’den sonra maa?lar?n iki yüz dolara dü?tü?ünü söylüyor. YA?MALADIKÇok say?dabeldeye zorla el koyduk ya?malad?k günlerce afrine T?rlarla e?ya ta??d?k. Vehatta cami, okul, hastane ve varsa al?nd? köylülerin elinden. Olay? abart?ptren raylar? bile söküldü Afrinde hurda fiyat?na sat?ld?. Ya?malama s?ras?ndabulunan de?erli e?yalar örgütün üst düzey sorumlular? aras?nda payla??ld?.  HDP’DEN BOLBOL DESTEK GEL?YOR Suriye PKK’s?içinde ki teröristleri yöneten Hicazi HDP’den gelen yard?mlar?mda ?öyle  anlat?yor; Diyarbak?r ba?ta olmak üzere HDP’libelediyeler yard?m gönderiyor.

 Neyeihtiyac?m?z varsa yiyecek içeçecek t?bbi malzeme hepsinin teminat? sa?lan?yor.Ayn? zamanda HDP’li belediyeler taraf?ndan verilen i? makinalar? aktif olarakkullan?l?yor.  

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out