Orta Do?uuzman? Patrick Cockburn: Rojava’n?n gelece?i pamuk ipli?ine ba?l??ngiltere merkezli haber sitesi Independent’?n tecrübeli Orta Do?u uzman? PatrickCockburn, Türk Silahl? Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik olarak ba?latt??? ZeytinDal? Harekât?’n?n, Suriyeli Kürtlerin siyasi gelece?ini belirsiz halegetirdi?ini yaz?yor.Kürtlerin, Suriye’nin Türkiye s?n?r?na yak?n bölgeyi Rojava olarak adland?rd???n?belirten Patrick Cockburn, günümüzde yar? ba??ms?z durumda olan bu bölgeningelece?inin pamuk ipli?ine ba?l? oldu?unu belirtti.???D’in 2014 y?l?nda Kobani’yi ku?att???n? hat?rlatan Patrick Cockburn, I??Dku?atmas? ya?an?rken ABD’nin Kürtlerin yan?nda durdu?unun alt?n? çizdi.Bölgesel aktörler, ‘I??D yenilgiye u?rat?ld?ktan sonra ABD Kürtlere deste?edevam edip Türkiye’yi öfkelendirecek mi yoksa askeri dan??manlar?n? Suriye’dençekip YPG’yi kaderiyle ba? ba?a m? b?rakacak?’ konusunu merak ediyordu.”ABD hiçbir zaman Afrin’de askeri varl??? olmad???n?, o bölgenin Rusya’n?ndenetim alan?na girdi?ini, Afrin’de Rus askeri dan??manlar?n bulundu?unusöyledi. Ancak ne olursa olsun, Afrin’in dü?mesi, ABD’nin Kürtleri savunmakistemedi?inin ya da savunacak durumda olmad???n?n bir sinyali olacakalg?lanacakt?r. Mevcut krizi yaratan da ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki durumuhafife almas? oldu.

“Bu ay?n ba?lar?nda ABD, büyük k?sm?n? YPG’nin olu?turdu?u 30.000 ki?ilikbir s?n?r güvenlik gücü olu?turulaca??n? aç?klad?. ABD D??i?leri Bakan? RexTillerson aç?klaman?n Türkiye taraf?ndan yanl?? anla??ld???n? söyledi.

AncakTürkler, ABD’nin Suriye politikas?n?n Kürt yanl?s? bir biçimde ?ekillendi?inigörerek hayal k?r?kl???na u?ram??t?.”Tillerson Türkiye ile ili?kileri toparlamaya çal???rken, ABD’ninöngörülebilir gelecekte Suriye’de 2.000 askeri dan??man tutmaya devam edece?inisöyleyerek daha büyük bir krizin önünü açt?.

‘Kürtler ABD’ye yak?nla??nca Rusyaoperasyona ye?il ???k yakt?'”ABD askeri dan??manlar?n?n ülkede tutulma amac? I??D’in yeniden güçkazanmas?n? önlemek ve belki de daha önemlisi Be?ar Esad ile ?ran’?npozisyonunu zay?flatmakt?.”Tillerson her neyi amaçlam?? olursa olsun, sözleri Suriyeli Kürtlere uzunvadeli bir askeri garanti mahiyeti ta??yordu.”Bu uzun vadeli garanti Erdo?an’? çileden ç?kard?, Kürtlerin ABD ile tambir i?birli?i içine girdi?ini dü?ünen Rusya, Suriye ve ?ran’? k?zd?rd?.”Son kriz öncesinde Kürtler Rusya ve ABD aras?nda bir denge politikas?güderek, sürekli Esad’?n dü?man? olarak kalmayacaklar? mesaj?n? vermeyeçal???yorlard?.”Rusya 200.000 nüfuslu Afrin’de güvenli?in sa?lanmas?na destek veriyordu.Afrin’de birliklerini bulunduruyor, Suriye’deki hava gücü ve hava savunmasistemleri sayesinde Moskova’n?n izni olmadan Türkiye’den gelebilecek askeriad?mlar? önlüyordu.”Ancak Kürtlerin ABD’ye yak?nla?mas? üzerine Moskova’n?n, TürklereAfrin’de düzenlenecek bir operasyona kar?? ç?k?lmayaca?? güvencesini verdi?iifade ediliyor.

“Bu sayede Türkiye Afrin’de hava gücünü kullanabildi.’Afrin izole ve savunmas? zor'”Her ?eye ra?men YPG oldukça etkin bir silahl? güç ve Türk ordusuna ya damüttefiki olan muhaliflere a??r kay?plar verdirebilecek kapasitede.”Suriyeli Kürtler için daha genel olan sorun ise kendi topraklar?n?nd???nda kalan geni? bir alan? kontrol ediyor olmalar?.”ABD politikas?n? benimseyerek Deyr ez Zor’un do?usundaki petrol sahalar?gibi ekonomik aç?dan stratejik önemi bulunan bölgeleri ele geçirdiler.

?imdi Esadbu bölgeleri geri istiyor.”Esad, Türk askerlerinin Suriye topraklar?na girmesinden ho?lanm?yorolabilir. Fakat e?er Türkiye’nin harekât? Kürtlere ABD’ye s?rtlar?n?dayamayacaklar?n? gösterirse, Esad da bu durumdan ç?kar elde edebilir.”Suriye’deki Kürtlerin fazla seçene?i yok. Etraflar? dü?manlar taraf?ndansar?l?. I??D’e kar?? art?k Kürtlere ihtiyaç duyulmuyor çünkü I??D zatenyenilgiye u?rat?lm?? durumda.”I??D ile sava?? yar? ba??ms?z devletçiklerini kurmak için kullanan Irakl?Kürtlerin hesaps?zca referanduma gidip tüm kazan?mlar?n? nas?l bir andayitirdiklerine ?ahit oldular.”YPG güçleri Pe?merge’ye k?yasla daha organize.

Fakat Afrin’nin Rojava’n?nkalan?yla ba?lant?s? bulunmuyor ve savunmas? da zor. Afrin’in kaybedilmesiSuriyeli Kürtler için nihai bir yenilgi olmaz ama yeni geli?melerin birhabercisi haline gelebilir.”

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out