?nsülin direnci ve reaktif hipoglisemi son zamanlar?nen çok konu?ulan konular?ndan. Her iki durum da sa?l?k sayfalar?ndan ve kilo problemiya?ayanlar?n gündeminden hiç dü?müyor.

Ancak her hipoglisemi mutlaka insülindirencinin varl??? anlam?na gelmedi?i gibi her kilo problemi de insülindirencinden kaynaklanm?yor. ?nsülin direnci ile ili?kili kilo problemleriyledaha çok göbek- bel-kar?n geni?li?inin artt???, kalça-bacak bölgesinin incekald??? durumlarda kar??la??l?yor. ?nsülin direncinin olup  olmad???ile ilgili do?ru te?his oldukça önemli bir konu. ?nsülin direnci tan?s? koymakiçin önce kanda insülin ve ?eker seviyelerini belirlemek gerekir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Yani açl?k vetokluk insülin-?eker seviyelerini saptanmal?d?r.  Ayn? zamandainsülin direncini özel bir formülle de (HOMA-IR) hesaplamak mümkündür.En etkili tedavi ise kilo vererek elde ediliyor.

Kilovermek için dü?ük glisemik yükü olan besinlerin seçilmesi gerekiyor. Yoksainsülin seviyesi dü?müyor, verilen kilolar   hem de fazlas? ilek?sa süre sonra yeniden al?n?yor.?nsülin seviyesini azaltmak için günde 200-400 mgkromium pikolinat faydal? olabiliyor ama fazla abartmamak da gerekir.

Tarç?n daoldukça etkili bir insülin direnci sava?ç?s?d?r. Tarç?n?n insülinin kullan?m?n?kolayla?t?rd???, insülin-?eker dengesini iyile?tirdi?i biliniyor. Günde 2-3 çayka???? toz tarç?n istenen yarar? alman?z? sa?lar.?nsülin direncinde özellikle Metformingibi  reçeteli ilaçlar?n s?k kullan?lan reçeteli ilaçlar?n (vedi?erlerinin) doktor kontrolü alt?nda kullan?lmas? gerekiyor.

Egzersiz yapmak çok önemli! Özellikle haftada 4-5 keztekrarland?klar? ve 45 dak ile 1 saat  aras? ba?ta yürüyü? olmaküzere her türlü aerobik egzersiz kas dokusunun insüline yan?t?n? iyile?tiriyor. ?nsülin direncinin a??r? kilo ve obezite d???nda diyabet,hipertansiyon ve aterosklerotik kalp hastal??? ile de ili?kili oldu?unu da unutulmamal?d?r. Tüketti?imizkarbonhidratlarla insülin direnci ile ilk mücadeleye ba?layabiliriz:Neler yapabiliriz; Meyvenin suyunu de?il, kendisini tercih edin. Çi? yenebilen sebzeleri çi? yiyin ya da az pi?irin, pi?irirken suda ha?lama yerine buharda pi?irmeyi tercih edin ya da közleyin  fakat yakmay?n Bulgur pilav?n? pirinç pilav?na tercih edin. Pilav?, makarnay? yo?urt, et ve sebzelerle pi?irin, yan?nda salata yiyin. Makarnay? az pi?mi? “al dente” tercih edin.

Kabuklu yenilebilen meyveleri kabu?u ile yiyin.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out