Mina frågor:3.

Hur kan bakterier anpassa sig till svält (e.g. brist på något essentiellt näringsämne)?Genom att bilda sporer (dvs. endosporer eller exosporer). Bakterierna kan ta sig ur detta stadium när det finns mer näringsämnen. Vissa bakterier kan bilda endosporer – vilande stadium.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Endosporer bildas inuti cellen. Endosporer tål väldigt svåra förhållanden.  Exosporer är omvandling av vegetativa celler. 11. Vad är det för skillnad på en obligat anaerob och en fakultativt anaerob cell? Vilka utmaningar har cellen att hantera i närvaro av syre? Obligat anaerob – kan inte överleva i syreFakultativt anaerob – kan växa både i och utan syre. Fakultativt anaeroba organismer kan nyttja både nitrat och syre som elektronacceptor. Då en fakultativt anaerob organism nyttjar nitrat (när det inte finns något syre) utvinns endast 60 % av energimängden i jämförelse med om syre hade använts. 18.

Vad är den “mikrobiella loopen” för något? Förklara begreppet och diskutera dess betydelse i naturliga ekosystem.Enligt Tore Persson (2009) är “den s.k.

biologiska pumpen, eller den mikrobiella loopen, är en naturlig process som skulle kunna påverkas av en fortsatt värmeökning. Den spelar en stor roll i kolets kretslopp mellan luft och hav och innebär ett ständigt utbyte av kolföreningar mellan havens ytvatten och havsbotten.En del av atmosfärens koldioxid tas upp av haven och lagras där i form av olika kolföreningar. En del av dessa kolföreningar i havens ytvatten tas i sin tur upp av de plankton som lever där. När de dör sjunker de ner till havsbottnen där de bryts ner, varvid kolet frigörs på nytt och tas upp av djupvattnet.

En del av detta kol följer visserligen med uppstigande djupvatten, men nettoeffekten blir ändå att havens djupvatten får en högre kolhalt än dess ytvatten och därmed kan ytvattnet fortsätta att absorbera mer koldioxid ur atmosfären. Om denna “pump” skulle försvagas skulle ytvattnet fortare mättas av koldioxid och mer av koldioxidutsläppen skulle stanna kvar i atmosfären.”Källa: https://webb.folkbildning.net/klimat/klimat-4-pipan

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out