Mezoterapi

Mezoterapi, vitaminlerin, minerallerin ve
enzimlerin kar???mlar halinde çoklu mikroenjeksiyon tekni?iyle cildin orta
tabakas?na hekim taraf?ndan uygulanmas?d?r. Mezoterapi uygulamalar?n? ba?l?ca
saç , yüz ve vücut mezoterapisi olarak ay?rabiliriz.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Yüz mezoterapisi

Yüz  mezoterapisi
(mezolift) yönteminde cildi yenileyen hyaluronik asit, antioksidanlar,
vitaminler, mineraller ve amino asitler cilt alt?na minik i?nelerle uygulan?r.
Bu faydal? maddelerin direk cilde verilmesi ve cildin uyar?lmas? cildin kollajen
ve elastin üretimini artt?r?r, ciltte nemlenme artar ve cilt yenilenir. Ayr?ca mezoterapi
ilaçlar? çok az miktarda verildi?i için kullan?lan maddelerin yan etki
olas?l??? azal?r. Yüz mezoterapisi (mezolift) cildi yenileyen, cilt k?r???kl???
ve cilt sarkmalar?na etkili olan do?al ve faydal? bir yöntemdir.

Yüz mezoterapisin de amaçlananlar nelerdir?

·        
Donuk ve parlakl???n? yitirmi? cildin iyile?tirilmesi

·        
Ciltteki elastikiyet kayb?n?n ve sarkman?n tedavisi

·        
Cildin ya?lanmas?n? engellemek

·        
Yüzün yorgun görünümünü gidermek

·        
Sigara içenlerde cilt hasar?n? engellemek ve tedavi etmek

·        
Yaz öncesi güne? ???nlar?n?n zararlar?na kar?? önlem almak

·        
Güne?ten zarar görmü? ciltleri düzeltmek

 

Yüz mezoterapisi ne s?kl?kta
uygulan?r?

 

Yüz
mezoterapisi (mezolift) ba?lang?çta 1-4 hafta aral?klarla uygulan?r. Ortalama
4-6 seans sonras? 3-6 ayda bir tekrar? yap?labilir. Mezoterapi sonuçlar? ikinci
seanstan sonra ortaya ç?kmaya ba?lar. Mezoterapi tedavisi bittikten sonra cilt
yenileme etkisi devam eder.

 

Saç mezoterapisi

Saç
mezoterapisi saç dökülmesinde yard?mc? tedavi olarak kullan?lmaktad?r. Mezoterapi
de saç için faydal? maddeler, vitamin ve minerallerin direk saçl? deriye
verilmesi saç sa?l???n? olumlu etkiler. Mezoterapi ile saç dökülmesinin
durdurulmas? ve yeni saç geli?imi sa?lanabilmektedir. Mezoterapi i?lemi
ortalama 7-9 seans civar? uygulan?r ve uygulama süresi 10-15 dakikad?r. Saç
mezoterapisi sayesinde saçl? deride kan dola??m? art??? olaca??ndan ki?inin
saç?n?n kal?nla?mas?na yard?mc? olur. Ayr?ca mezoterapi sayesinde saç deride
daha fazla tutunaca??ndan dökülme de en az seviyeye inmi? olur, hatta saç
dökülmesinin ço?u ki?ide durdu?u gözlemlenmi?tir.

 

Saç mezoterapisi ne s?kl?kta
ve kaç seans uygulanmal?d?r?

Saç
mezoterapisi seanslar? ?ikayete göre de?i?mekle birlikte ortalama 10 seans
yap?lmal?d?r. Saç mezoterapisi seanslar? ba?lang?çta 1-2 haftada bir
yap?labilir. Daha sonra mezoterapi seans aral?klar? 3-8 hafta kadar aç?labilir.
Saç mezoterapisi saç ekimi tedavilerinden önce ve sonra uygulanabilir.

 

Vücut mezoterapisi

Vücut mezoterapisi, bölgesel zay?flamada yayg?n olarak kullan?lan bir
yöntemdir. Bu mezoterapi yönteminde amaç sorunlu bölgeye küçük dozlarda
mezoterapi kar???mlar? enjekte ederek ya? hücrelerini azaltmakt?r. Vücut mezoterapisinde
cilt alt?na enjekte edilen bu kar???mlar sayesinde, kan dola??m?nda düzelme ve
lenfatik sistemde canlanma artar, hücre içi ya? metabolizmas? h?zlan?r. Böylece
mezoterapi sonras?nda cilt alt? ya? dokusunda ya? hücre say?s? azalarak serbest
kalm?? ya? asitleri dola??mla vücuttan at?l?r.

 

 

 

Vücut
mezoterapisi hangi bölgelere uygulan?r?

·        
Bacaklar,

·        
Kar?n ve
mide bölgesi,

·        
Yanlar,

·        
S?rt,

·        
Kollar,

Mezoterapi seans süresi ve
aral?klar?

Vücut mezoterapisi seans süresi bölgenin büyüklü?üne
göre 15 ila 30 dakika sürmektedir. Ki?iden ki?iye ortalama 5 ila 10 gün aras? 1
seans uygulanmaktad?r. Mezoterapi sonras?nda ise ayda 1 koruma seans?
uygulanarak hasta takip edilmektedir. 8 – 12 ayda bir olacak ?ekilde mezoterapi
kürü tekrarlanabilir.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out