K.        Latihandan KursusDasarPenswastaan memberikan peluang latihan dan kursus kepada pekerja, jika selamaberkhidmat dibawah agensi kerajaan peluang berkursus adalah amat terhad.

Latihan dan kursus adalah bagi memastikan organisasi dapat mencapai pulanganyang memuaskan dengan pelaburan yang dibuat oleh syarikat, oeh itu tujuanlatihan dan kursus adalah bagi mencapai sebarang perubahan dalam pengetahuan,kemahiran, pengalaman, tingkahlaku atau perangai yang akan melonjakkankeupayaan seseorang pekerja. MenurutPoon (1994), latihan perlu diadakan apabila wujud suatu jurang kelainan antarakebolehan seseorang individu dengan keperluan kerjanya, iaitu prestasinyaberbeza daripada prestasi yang dikehendaki oleh majikan.  Tujauan latihan dan kursusadalah:i.                Bagimeningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan pekerja dalam bidang berkaiatanii.              Sebagaipersediaan menyesuaikan pekerja dengan system baru, prosedur serta cara kerjaakibat perubahan teknologiiii.            Membantupekerja lama dan baru bagi menyesuaikan diri dengan suasana pekerjaan baru.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

iv.            Terdapatpekerja baru. L.        PencapaianSejak Dasar Penswastaandilancarkan  terdapat lebih 500 buahagensi/jabatan terlibat sebagaimana berikut: •Pembahagian Projek Penswastaan Mengikut Sektor 1983 – 2003 (% dari Jumlah)• Tarikh Kemaskini : Isnin, Januari 14, 2008JUMAAT, 2009 JUN 19 Walaupun objektif penswastaanbukanlah untuk mendapatkan hasil, program-program ini telah memberi sumbanganpendapatan yang banyak kepada Kerajaan daripada penjualan aset dan ekuiti.

Bagaimanapun pada peringkatawal penswastaan ini, majoriti rakyat Malaysia menyokong penuh dasar ini Tetapiselepas beberapa tahun, syarikat ini cenderung meningkatkan harga keranapelabur mahukan keuntungan yang tinggi dan akhirnya mangsany adalah rakyat. M.       Kelebihani.                Membuka lebih banyak peluang pekerjaanii.              Mutu perkhidmatan yang diberi menjadi lebih cekap danefiseniii.            Peluang untuk pemilikan saham syarikat yangdiswastakan iv.            Pekerja mempunyai peluang lebih baik dalam kerjayanyav.              Kadas cas bayaran perkhidmatan menjadi lebih murahvi.

            Melengkapkan usaha kerajaan untuk memoden danmemperkecilkan saiz perkhidmatan awam dan menjimatkan belanja mengurus olehkerajaan. N.        Kelemahani.                Akan mengujudkan eksplotasi oleh syarikat denganrakyat (pengguna)ii.              Syarikat terlalu mengejar keuntungan dan rakyat yangdipaksakan untuk menanggung kos tambahaniii.            Kedudukan sector awam yang ada seakan  tergugat dengan kecekapan perkhidmatansyarikat.   P.         Contoh Agensi YangTerlibat Dalam Dasar Penswastaan 1.

              LEMBAGA LETRIK NEGARA (LLN)LLN adalah pembekal tenagayang telah mendapat pujian Bank Dunia kerana keupayaan mentadbir dengan baik,sihat dari segi kewangan dengan dasar yang mementukan harga yang sesuai danautonomi yang mencukupi. Pada 1 September 1990, LLN dikorporatkan menjadiTenaga Nasional Berhad (TNB) dengan dimilik penuh oleh Kementerian Kewangan. Selepas 20 tahun diswastakanTNB gagal mencapai tujuan utamanya.

Iaitu i.                Mengurangkanbeban kerajaan dari segi kewangan dan pentadbiranii.              Membaikikecekapan dan produktivitiiii.            Membantudalam pertumbuhan ekonomi Lanjutan tregedi “blackout48” jam diseluruh Semenanjung, kerajaan telah mengeluarkan lesen menjana kuasaletrik kepada syarikat-syarikat swasta (independent power producers atau IPP) yangdiberi kontrak untuk menjana kuasa dan menjual kepada TNB untuk diagihkankepada pengguna.

 Lima syarikat IPP utama yangmemperolehi lessen tersebut ialah :i.                YTL PowerGeneration Sdn. Bhd. milik Tan Sri Dato’ Seri Dr. Yeoh Tiong Layii.

              Segari EnergyVentures Sdn. Bhd milik Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukharyiii.            Powertek Bhd milikTan Sri T. Ananda Krishnaniv.            Genting SanyenPower Sdn. Bhd.

milik Tan Sri Lim Goh Tongv.              Port Dickson PowerBhd milik Tan Sri T. Ananda Krishnan (kini dibeli oleh 1MDB) PemilihanIPP ini dilaksanakan oleh EPU secara terus bukan dengan tender terbuka dantiada kuota khas untuk bumiputera yang tentu tersasar dari DEB. Malahan yanglebih sadis lagi ialah harga yang dijual oleh IPP ini kepada TNB lebih mahaldari kuasa yang dijana oleh TNB sendiri. Kos janaan kuasa oleh TNB ilah 8 senseunit (kWh) dan boleh dijual kepada pengguna sebanyak 17 sen seunit. MankalaIPP menjual kepda TNB sebanyak 23 senn dan TNB terpaksa menjual semula kepadapengguna sebanyak 30 sen seunit.

 Slogan penswastaanakan mengujudkan perkhidmatan  yang lebihbaik dan murah tiada sama sekali malah penswastaan TNB mengakibatkan rakyat terpaksamenanggung kos yang tinggi, kos tenaga yang tinggi menyebabkan kenaikan hargabarangan yang seterusnya akan menjadi rantaian kehidupan yang menyusahkanrakyat.IPPmenerima subsidi gas paling banyak dari Petronas, tetapi ia membekalkan tenagakepada TNB dengan harga yang tinggi yang bermakna IPP mengaut untung yang besardari subsidi gas Petronas.  Kesan penswastaan LLN (TNB)i.                Meningkatkanbeban hutang kerajaan melalui subsidi gas kepada IPPii.              Menghakisprestasi kewangan TNB kerana terpaksa membayar billion ringgit kepada IPP.

iii.            Kenaikantariff tenaga dan membebankan rakyat (pengguna) 

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out