Ingeval van een echtscheiding kan hetlastig zijn voor de DGA en zijn/haar ex-partner om tot een goede beslissing tekomen. Dit kan voor de bedrijfsvoering van de onderneming nu al, maar ook in detoekomst een risico (gaan) vormen. Mede daarom is het van belang dat de DGA ende ex-partner een goede beslissing nemen. Je zou in dergelijke situaties danhet evenredigheidsbeginsel in ogenschouw kunnen nemen.1De onderneming en de DGA zouden namelijk niet voortdurend ‘afhankelijk’ moetenblijven van de ex-partner.2Na echtscheiding wordt vaak het pensioen vereffend op basis van de Wetverevening pensioenrechten maar er kan ook een andere verdeling wordennagekomen. Dit heet ook wel conversie.

Door conversie kan je als DGA wat aandie afhankelijkheid doen. conversieNa een echtscheiding krijgt deex-partner van een DGA het recht op een bijzonder partnerpensioen en een deelvan het ouderdomspensioen. Partijen hebben echter de mogelijkheid om andereafspraken te maken. De Wet verrekening pensioenrechten geeft een mogelijkheidom het pensioen op een alternatieve manier te vereffenen, dit wordt conversiegenoemd. Wanneer wordt gekozen voor conversie wordt het pensioen dat voor deex-partner is bedoeld omgezet in een oudedagspensioen speciaal voor deex-partner. In de praktijk blijkt ook dat het bijzonder partnerpensioen vaakook wordt betrokken in de conversie.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Wat de DGA in overleg met de ex-partnerdus ook zou kunnen doen, is kiezen voor conversie en vervolgens het bedrag datbestemd is voor de ex-partner afstorten. Op die manier heeft de ex-partner meerinvloed op haar eigen pensioen.  Ingeval van conversie hebben beidepersonen, zowel de DGA als de ex-partner, een zelfstandige aanspraak op eenouderdomspensioen. Als er rechten op een bijzonder nabestaandenpensioen zijn,worden deze omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor de ex-partner.De voorwaardelijke aanspraak op de helft van het opgebouwde pensioen tijdenshet huwelijk en de waarde van het nabestaandenpensioen wordt in een eigenaanspraak van de vereveningsgerechtigde omgezet. Deze aanspraak isonvoorwaardelijk en hierdoor onafhankelijk van het in leven zijn van depensioengerechtigde voor pensioenopbouwdatum.Als de vervreemding plaatsvindt opbasis van echtscheiding komt artikel 19B lid 3 wet LB om de hoek kijken. In datgeval kan heffing op basis van artikel 19B lid 1 wet LB achterwegeblijven.

  Wat ‘in het kader vanechtscheiding’ inhoudt moet per echtscheidingsgeval worden bekeken. In sommigegevallen is het dus mogelijk om conversie toe te passen terwijl dit niet in hetechtscheidingsconvenant is geregeld, dat kan dan zelfs enkele jaren na deechtscheiding.  Probleem hierbij is datde DGA moet aangeven dat het nog in het kader van de echtscheiding is. Als dittwintig jaar na de echtscheiding is, is dat natuurlijk lastig aan te tonen.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out