In het verleden warenpogingen om concurrentievoordeel te behalen vooral intern gericht, bijvoorbeeldop kwaliteitsmanagement en efficiëntie.

De nieuwe bron in het behalen vanconcurrentievoordeel zal echter meer gericht zijn op de externe omgeving. Hierbijstaat het denken in bieden van klantwaarde centraal.In de praktijk wordenverschillende definities van klantwaarde gehanteerd.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Voor dit onderzoek wordtde definitie van Woodruff toegepast. Deze definitie wordt omschreven als ”Dewaarde zoals de klant deze ervaart” (Woodruff, 1997). Hierbij wordtveelal een afweging gemaakt tussen de kosten en baten van het product of dedienst. De definitie van Ulaga & Chacour (2001) is in veel opzichten gelijkaan die van Woodruff, met als verschil dat deze is gericht op de B2B markt. Omdie reden wordt in het theoretische kader ook gewerkt met deze definitie.ComponentenWoordruff stelt datklanten beoordelen op basis van de eigenschappen van het product/dienst, deconsequenties die deze eigenschappen hebben in de afname hiervan en de gesteldedoelen. In deze context zijn deze vragen vooral gericht op de perceptie van deklant.

Klantwaarde kan gemeten worden door het gebruik van value mapping;stroom van informatie te analyseren en mogelijk te veranderen. Dit model istoegepast in een B2B variant door Ulaga & Chacour (Ulaga, W & Chacour, S, 2001). De klantwaarde wordtbeoordeeld op basis van de van de baten (kwaliteit) en de kosten (prijs) die deaanschaf van een product met zich meebrengt. In dit onderzoek zal de focusminder gericht zijn op de prijsstelling omdat hier geen wijzingen in mogelijkzijn. Het kwaliteitsaspect is onder verdeeld in 3 componenten: het geleverdeproduct, de service én de merk- en bedrijfsvoordelen van het bedrijf zelf (Best, 2009). Figuur 1: Componenten klantwaardeDe product gerelateerde componenten zijn voordelen dieeen directe gerelateerd zijn aan de financieringsoplossingen van DLL.

Het kanper poduct verschillend welk component van belang is. Dit dient perfinancieringsoplossing bepaald te worden. Er zijn verschillende servicecomponenten met voordelen die zijn gericht op de services van DLL. Deze voordelenkunnen ingedeeld worden in de categorieën: After Sales, Beschikbaarheid enTransactie services (Best, 2009).Voor dit onderzoek is Transactie services (component dat betrekking heeft opbetaling, levering, retourstromen) minder relevant, vandaar dat deze buitenbeschouwing wordt gelaten. Het component bedrijf is meer geschikt 

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out