Ik ben eenvoorstander van de komst van het basisinkomen. Het basisinkomen is eeneconomisch systeem waarbij iedereen van 18 jaar of ouder standaard een bedragvan de overheid krijgt. Dit bedrag staat vast, economen zijn er alleen nog nietover uit hoe hoog dit bedrag moet zijn. Je kunt ervan uit gaan dat hetbasisinkomen ongeveer tussen de 700 en 1500 euro per maand zal zijn.

Er zijnverschillende voordelen om het basisinkomen in te voeren. De toekomst gaatveranderen en er zullen steeds meer robots en machines het werk van mensen gaanvervangen. Hierdoor zullen er minder banen zijn en zullen mensen steeds hardermoeten gaan werken of naar werk moeten gaan zoeken. Dit zorgt voor stress eneen onprettig en onzeker leven. Dit kan worden opgelost door het invoeren vaneen basisinkomen.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Als iedereen een standaardbedrag per maand binnen krijgthoeven mensen dus niet persé te werken om rond te kunnen komen. Dit heeft alsgevolg dat mensen creatievere beroepen gaan kiezen en werk zullen gaan zoekenwat ze echt leuk vinden. Dit leidt weer tot een hogere arbeidsproductiviteit,mensen gaan dus harder werken maar wel met plezier en ze zullen zekergemotiveerd zijn omdat ze het werk kunnen doen wat ze zelf kiezen en leukvinden. Ook zullen mensen meer vrije tijd hebben dat weer leidt tot een gelukkigeresamenleving. De kostenlijken een groot probleem te zijn maar dit blijkt dus mee te vallen.

Deoverheid zal naast het basisinkomen ook een nieuw belastingsysteem moeteninvoeren. Een belastingsysteem dat meer gericht is op de toekomst en rekening houdtmet de gevolgen van het basisinkomen. Een van de gevolgen is bijvoorbeeld datmensen over het algemeen waarschijnlijk minder zullen gaan verdienen. Dit leidttot een afname van de inkomstenbelasting van de overheid. Mensen zullen welevenveel gaan uitgeven of misschien zelfs wel meer.

Dit probleem is simpel opte lossen. Als de overheid de inkomensbelastingen verlaagd en de btw voorluxegoederen verhoogt, zullen er weer voldoende belastinginkomsten zijn. Het basisinkomen zal zorgen voor een creatieve,zorgende, innovatieve, gelukkige en minder stressvolle samenleving.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out