I Sverige har tre av fyra personer erfarenhet av psykisk ohälsa, I dag är också psykisk ohälsa den främsta anledningen till sjukskrivning bland oss svenskar. Trots detta är det få som vågar prata om ämnet, Tystnaden gör det svårare för oss alla, utan samtal kan varken kunskap spridas eller liv förbättras. Detta leder till att många inte vågar att söka hjälp då dom tror dom är ensamma med problemen. I denna text ska jag argumentera för att det Kognitiva perspektivet är den bästa lösningen till psykisk ohälsa.Grunden i kognitiv terapi även kallad KPT(kognitiv psykoterapi) är att förändra tanke och beteendemönster för att bättre kunna hantera dina känslomässiga problem.

Orsaken till psykisk ohälsa är enligt det kognitiva perspektivet människans tankar, Negativa erfarenheter och upplevelser har gjort att personen bildat ett icke fungerande eller hållbart tankemönster. Det kan handla om att man exempelvis bara kan anta att människor är nedlåtande eller dömande. Fördelarna med det kognitiva perspektivet är att vi lär oss förstå varför hen tänker, känner och beter sig som hen gör genom att hen undersöker outtalade tankar. De kognitiva metoderna gör att vi kan analysera kring oss själva, de ger oss en större självkännedom och en större möjlighet att förändra oss själva till det bättre . Dom flesta perspektiven går bakåt i tiden för att hitta problemen men det är omöjligt att spola tillbaka tiden och veta säkert om du blev påverkad av något som hände under din barndom. Det kognitiva perspektivet är mer intresserade av hur det ser ut just nu och vad det kan göra för att hjälpa dig. Om vi ska jämföra med ett annat perspektiv som Behaviorismen så kan vi lätt se fördelarna med mitt valda perspektiv. Det behavioristiska perspektivet anser människan bete sig som en maskin och djupet i deras förklaringar saknas.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Människor är mer utvecklade i våra tankebanor och därför kan vi inte basera forskning om människor på forskning gjord på djur (möss). Perspektivet menar att beteenden ska vara mätbara men människor befinner sig inte i laboratorier. Och människor utför inte bara enkla handlingar utan de flesta av våra beteenden är komplicerat sammansatta. För att förklara vardagliga beteenden räcker inte perspektivets metoder till enligt mig.Perspektivet menar att alla våra beteenden är inlärda och när något är fel är det bara att göra om göra rätt. Perspektivet fokuserar endast på symptomen och inte på orsaken. Då fokuserar man också endast på att fixa problemen istället för att hitta orsaken.

Det biologiska perspektivet baseras väldigt mycket på vetenskap vilket kan ha både fördelar och nackdelar. En stor fördel med perspektivet är den forskning som har hjälpt oss framställa viktiga mediciner som vi kanske inte hade klarat oss utan.Men varför jag hellre väljer det kognitiva perspektivet är att mycket fokus ofta landar på en medicinsk lösning och inte en hållbar långsiktig lösning. Du kanske exempelvis har huvudvärk och du tar en ipren, då försvinner ju smärtan tillfälligt men problemet kanske är mer än bara tillfälligt huvudvärk. Och nu till det sista perspektivet jag ska jämföra med som är det psykodynamiska perspektivet, det första du kanske tänker på när du hör det psykodynamiker är Sigmund Freud. Dom flesta psykodynamiska tankar och värderingar grundar sig i Freuds teori som kallas psykoanalysen. Fördelarna med Freuds perspektiv är att när han skapade sina teorier och tankar så gick han verkligen in i djupet på människan, varje individs fall var unikt men han kunde ändå använda gemensamma nämnare. Men enligt mig är detta perspektiv inte det bästa utifrån problemet att lösa depression, perspektivet har nackdelar som är svåra att undvika.

Som jag skrev förut så är teorierna djupa och välarbetade men dom är för mig ohållbara, att hänvisa till att alla dina problem uppstått på grund av problem i barndomen är för mig helt fel. Det är omöjligt att gå tillbaka i tiden och se om det till exempelvis var dina föräldrars fel att du blev som du blev. Det är lätt att skylla på det som har varit men det går inte att bevisa att det gjorde dig till den du är.I Sverige har 3 av 4 personer erfarenhet av psykisk ohälsa en siffra som för mig är för hög och det måste stoppas, med hjälp av det kognitiva perspektivet är jag helt säker på att vi kommer nå framgång.

Perspektivet skapar oss en stark självkännedom vilket gör det enklare att förbättra oss själva, och det är det som allt handlar om, att skapa oss självkännedom och att lära känna oss själva. Experthjälp, teorier och mediciner kanske hjälper en bit på vägen men det är du och bara du som kan förändra dig själv och göra livet till något positivt och underbart. 

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out