Hasta e?itimi

·                    
Hasta e?itimi ile pnömoni, solunum yetmezli?i,
entübasyon ve mekanik ventilasyon gereklili?ini önlenmek amaçlan?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

·                    
A??lanman?n önemi vurgulan?r: ?nfluenza, pnömokok
a??lar? ve antivirallerin kullan?m? hakk?nda bilgilendirme yap?l?r.

·                    
Çok kalabal?k ortamlardan kaç?narak solunum yolu
patojenlerine maruz kalma riski azalt?l?r.

·                    
Gece sedatif kullan?m? aspirasyon riskine neden
olabilir, tercih edilmemelidir.

·                    
A??r? oksijen tedavisinden kaç?n?l?r. Santral solunum
bask?lanarak normal hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon inhibe olabilir ve V/Q
e?itsizli?i artabilir. Bu süreç hiperkapniye yol açarak solunum yetmezli?i
riskini artt?rabilir.

·                    
Hafif nöromusküler hastal?klarda bile O2 tedavisi
uykudaki hipopne ve apnelerin süresini uzatabilir.

·                    
Obezite ve a??r yemeklerden kaç?n?lmal?d?r.

·                    
Hasta için hedefler belirlenmeli ve gelecek için plan
yap?lmal?d?r.

 

 

?yi bir beslenme durumu
sa?lanmal?d?r

·                    
Solunum kas? yetmezli?i hipokalemi ile kötüle?ebilir.

·                    
Duchenne musküler distrofili hastalarda toplam vücut
potasyumu azalm??t?r ve             

bu ki?ilerde akut hastal?kta s?kl?kla hipokalemi
geli?ir.

 

 

 

 

Kontrollü solunum teknikleri

Glossofaringeal solunum

·                    
Solunumu desteklemek için noninvasif bir yoldur.

·                    
Hasta dil ve farinks kaslar?n?n ritmik piston
aktivitesiyle küçük hava hacimlerini akci?erlerine gönderir. Her hava hacmiyle
vokal kordlar aç?l?p kapan?r.

·                    
Her nefeste ortalama 6-9 kez hava al?n?r, her hacim
30-150 mL’dir (genelde 60-200 mL).

·                    
Orofaringeal kas kuvvetinin sa?lam olmas? gerekir ve
hasta trakeostomize olmamal?d?r.

·                    
Glossofaringeal solunumun di?er kullan?mlar?:

·                                            
Hastan?n mekanik ventilasyon olmadan nefes almas?n?
sa?lar (akci?erler normalse 4 saat veya daha fazla süreyle, akci?erler
etkilenmi?se tolerasyon süresi birkaç dakikaya dü?ebilir).

·                                            
Ses ?iddetini ve konu?ma ritmini artt?r?r, hastan?n
ba??rabilmesini sa?lar.

·                                            
Mikroatelektazilerin önlenmesine yard?m eder.

·                                            
Hastan?n daha etkili öksürme için derin nefes
alabilmesini sa?lar.

·                                            
Pulmoner kompliyans? artt?r?r veya korur.

 

Derin nefes ve üflemeler

·                    
Günde 2-4 kez derin nefes almay? içeren ve gittikçe
artan hiperenflasyonlar atelektazileri önlemede yararl? olabilir ve vital
kapasiteyi artt?rabilir.

·                    
Düzenli maksimal üflemeler manuel resüsitatörler,
portab?l ventilatörler veya mekanik insuflatör-eksuflatör cihazlar?yla
yap?labilir. A??zl?k kullan?labilir veya hastan?n oral kaslar? zay?fsa daha
büyük hacimler için burun k?sm? kullan?labilir.

 

Sekresyon yönetimi tekniklerinin
kullan?m?

Manuel yard?ml? öksürme

·                    
Klinisyen veya bak?m veren, elini hastan?n gö?sünün ön
k?sm? veya karn?na yerle?tirerek hastan?n nefes verme veya öksürme çabas? ile
koordineli bas?nç uygulayarak destek sa?lar.

·                    
Bas?nç uygulanabilen alanlar:

·                                            
Heimlich tipi veya abdominal itme: Hasta yan yatar
pozisyondad?r, bas?nç göbekten uygulanarak diyafram yukar? itilir.

·                                            
Kostofrenik: Hasta herhangi bir pozisyondayken
kostofrenik aç?lara bas?nç uygulan?r.

·                                            
Ön gö?üs kompresyonu: Hasta yan yatar veya 3/4 supin
pozisyonundayken bas?nç üst ve alt gö?üs duvar?na uygulan?r.

·                                            
Kar?? rotasyon: Bas?nç inspirasyon s?ras?nda pelvis ve
omuzlara uygulan?rken, öksürmeyi kolayla?t?r?rmak için nefes verme s?ras?nda
bas?nc?n yönü her yönde tersine çevrilerek toraks s?k??t?r?l?r.

 

Apirasyon

·                    
Di?er teknikler sekresyonlar? ç?karmada yetersiz
kald???nda, di?er sekresyon temizleme teknikleri ile beraber kullan?l?r.

·                    
Olas? komplikasyonlar?: Havayolu membran? irritasyonu
ve kanama, havayolu ödemi ve wheezing, hipoksemi, bradikardi ve ta?ikardi,
hiper veya hipotansiyon, intrakraniyal bas?nçta art??.

·                    
Sadece kateteri çekerken aspirasyon yap?n.

·                    
Gö?üs perküsyonu, postural drenaj da uygulanabilir.

 

Mekanik insuflatör-eksuflatör

·                    
Paralize hastalarda sekresyon temizli?i için en etkili
mekanik yard?mc?d?r.

·                    
Maske veya trakeal tüp yoluyla derin inspirasyon
(pozitif bas?nçl? insuflasyon) ve ard?ndan h?zl? kontrollü emme (negatif
bas?nçl? eksuflasyon).

·                    
?nsuflasyon ve eksuflasyon ba??ms?z olarak
ayarlanabilir.

·                    
?nsuflasyondan eksuflasyona do?ru istenen bas?nç
de?i?imi yakla??k 80 cm sudur. Bu 2-3 saniye devam ettirilebilir. Eksuflasyon
süresi di?er yard?mc? metodlara göre daha uzundur.

·                    
Bas?nçtaki de?i?im yakla??k 7-11 L/saniye h?z?nda ak?m
olu?turur, böylece sekresyonlar?n çekilebilecekleri üst havayollar?na
getirilmesi sa?lan?r.

·                    
Skolyozlu hastalarda, disfajide, bozulmu? glottis
fonksiyonunda ve ciddi üst solunum yolu enfeksiyonlar?nda kullan?labilir.

·                    
Trakeostomi olmadan devaml? solunum deste?ine izin
verir, pulmoner hacimleri ve SaO2’yi iyile?tirir.

 

Noninvazif ventilasyonun
kullan?m?

·                    
Mekanik yard?mc?l? ventilasyon, solunum kaslar?n?n
dinlenmesini sa?lar, solunum kaslar?n?n enerji tüketimini azalt?r.

·                    
Vücut ventilasyonu: Pozitif, negatif/pozitif ve
negatif bas?nçl? ventilasyonu içerir.

 

Pozitif bas?nçl? vücut
ventilatörleri

·                    
Abdomene pozitif bas?nç uygulayarak diyafram?n yukar?
hareketine destek olur ve ekspirasyona yard?m eder.  Abdominal bas?nç
ortadan kalkt?ktan sonra pasif inspirasyon olur.

·                    
?ntermittan abdominal bas?nç
ventilatörü (IAPV)

·                                            
Örnekler: pnömobelt, eksüflasyon kemeri

·                                            
Pille çal??an kauçuk hava kesesi içeren abdominal
korse. Diyafram? yukar? iterek zorlu ekspirasyon olu?turur. Söndü?ünde diyafram
ve abdominal içerik dinlenme pozisyonuna geri döner ve pasif inspirasyon
gerçekle?ir.

·                                            
Ksifoidden pelvik kemerin üzerine dek giyilir.
Sikluslar?n %40′? inspirasyon ve %60′? ekspirasyondur. 250-1200 mL tidal hacim
sa?lanabilir.

·                                            
?nspirasyona yard?mda yerçekimine gerek duyar ve
sadece hasta otururken kullan?labilir. 75 derecelik gövde aç?s? idealdir ancak
baz? olgularda 45 derecede de kullan?labilir.

·                                            
Günde 1 saatten az ventilatörden ba??ms?z olabilen
tekerlekli sandalyeli hastalar için en yararl?d?r. A??z ve ellerin di?er
aktiviteler için serbest olmas? avantajlar aras?ndad?r.

·                                            
Ciddi skolyoz ve obezitede kontraendikedir. Hastan?n
karn? hareket edebilir olmal?d?r.

·                                            
Pulmoner kompliyans? azalm?? veya havayolu direnci
artm?? hastalarda yararl? de?ildir.

·                                            
Noktürnal noninvazif IPPV’ye ek olarak gündüz
kullan?ld???nda en yararl?d?r. ?nspirasyon, kullan?labilen inspirasyon kaslar?
ile veya glossofaringeal soluma ile desteklenebilir.

 

Negatif ve pozitif bas?nçl? vücut
ventilatörü

·                    
Sallanan yatak

·                                            
Hastay? vertikal aksta (horizontalden 15-30 derece)
hareket ettirerek ventilasyon için yerçekimi kuvvetinden faydalan?r.

·                                            
Yata??n ba? k?sm? yukar?dayken, yerçekimi etkisiyle
diyafram?n a?a?? inmesi negatif bas?nç olu?turarak inspirasyona yard?m eder.

·                                            
Ba? a?a??dayken ekspiryuma yard?m eder. Abdominal
içeri?in ba? taraf?na do?ru hareketi pozitif bas?nç olu?turarak diyafram?
yukar? iter.

·                                            
Baz? aksesuar kas fonksiyonlar? korunmu? diyafram
paralizili hastalarda kullan?l?r.

·                                            
Faydalar?: venöz göllenmeyi önler, bron?iyal
sekresyonlar?n temizli?ini artt?r?r, a??rl?k kayd?rma bas?nç ülseri geli?imini
önler, ba??rsak hareketleri için iyidir, uygulanmas? kolayd?r.

·                                            
Dezavantajlar?: a??rd?r (ta??nabilir de?ildir),
akci?er veya gö?üs duvar? kompliyans? dü?ük ya da havayolu direnci artm??
hastalarda etkili de?ildir.

                    

                   
Eksternal sal?n?m ventilatörü (Hayek osilatörü)

Hayek osilatörü

·                                            
Esneyebilen gö?üs muhafazas? ile beraber eksternal
sal?n?ml? ventilatör.

·                                            
Bas?nç de?i?imi gö?üs duvar? ile cihaz?n duvar?
aras?nda gerçekle?ir. Negatif bas?nç gö?üs duvar?n?n geni?lemesine ve
inspirasyona yard?m eder. Pozitif bas?nç gö?üs kompresyonuna ve ekspirasyona
yard?m eder.

·                                            
?nspiratuar bas?nç her zaman negatiftir ancak ekspiratuar
bas?nç pozitif, s?f?r veya negatif ayarlanabilir.

·                                            
Dakika ba?? sal?n?mlar?n say?s? artt?r?larak sekresyon
temizli?inde kullan?labilir.

·                                            
Akci?er kompliyans? azalm?? hastalar bu tip yard?m?
kullanabilir.

 

 

 

Negatif bas?nç ventilatörü

·                    
Gö?üs duvar? ve abdomen üzerinde intermittan
ekstratorasik bas?nç olu?turarak inspirasyona yard?m eder.

·                    
Esas olarak gece kullan?l?r.

·                    
Yorulmu? solunum kaslar?n?n dinlenmesini sa?lar.

·                    
Kor pulmonale önlenebilir.

·                    
Hasta gündüz solunum yard?m? olmadan fonksiyonlar?n?
sürdürebilir.

·                    
Üst solunum yolu obstrüksiyolu vakalarda
kontraendikedir. Bu durumlarda havayolu kollaps?n?n s?kl???, ciddiyeti
artabilir ve gece obstrüksiyon artabilir. Sonuçta obstrüktif apne ve
desaturasyon geli?ebilir.

·                    
Tekrarlayan pnömoni ve atelektaziler nedeniyle 3
ya??ndan küçük çocuklarda kontraendikedir.

·                    
A??r? havayolu sekresyonu olan hastalarda yararl?
de?ildir.

·                    
Tank ventilatörleri (Emerson
demir akci?er, Lifecare Porta-Lung)

·                    
 

Porta-Lung

·                                            
Hastan?n tüm vücudu intermittan subatmosferik bas?nç
olu?turan bir bölmenin (demir akci?er) içindedir veya ayr? bir negatif bas?nç
jeneratörü (Porta-lung) vard?r.

·                                            
Kullan?mlar?: Solunum yetmezli?inin yönetimi, akci?er
kompliyans? azalm?? hastalarda ventilatör deste?i, ciddi skolyoz ve a??r
enfeksiyonlar.

·                    
Örtülü ventilatörler (Poncho,
Pnömosuit)

·                    
 

Solda pnömosuit, sa?da demir
akci?er

·                                            
Plastik kafes abdomen ve toraks? örter. Örtü hastan?n
el bilekleri, boynu, karn? ve ayaklar?ndan s?k?ca kapal?d?r. Negatif bas?nç
ventilatörü kafes ve örtünün alt?nda subatmosferik bas?nç olu?turur.

·                                            
Daha yüksek hacimler sa?lar.

·                                            
Sadece noktürnal yard?ml? ventilasyonda kullan?l?r.

·                    
Kullan?m?: Skolyozlu veya duyu bozuklu?u olan
hastalarda.

·                    
Dezavantajlar?: Giyilmesi zordur, t?bbi personelin
hastan?n vücuduna ula??m?n? s?n?rlar, hastay? döndürmek zordur.

·                    
Z?rh veya gö?üs kabu?u
ventilatörleri

·                    
 

Z?rh (cuirass) ventilatörü

·                                            
Gö?üs ve abdomeni saran s?k? bir kabuk, kabu?un
alt?nda subatmosferik bas?nç olu?turan bir negatif bas?nç ventilatörüne
ba?l?d?r.

·                                            
Gündüz oturur pozisyonda ventilasyon deste?inde
kullan?labilen tek negatif bas?nçl? vücut ventilatörüdür (NPBV).

Avantajlar?:
Hasta yard?ms?z kalk?p yatabilir.

·                                            
Dezavantajlar?: Duyu bozuklu?u olan hastalarda
aksillan?n ön k?sm?ndaki alanda bas?nç ülseri olu?abilir.

  Etkili olmad??? durumlar:

·                                                                    
Komplet solunum paralizili hastalar

·                                                                    
Pulmoner kompliyansta bozukluk

·                                                                    
Apneli hastalar

·                                                                    
?ntrinsik akci?er hastal??? olan ki?iler

·                                                                    
Ciddi s?rt deformitesi

·                                                                    
Morbid obezite

 

 

 

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out