Gümrük ve TicaretBakanl???, oyuncaklar? fiziksel, kimyasal ve mekanik olarak laboratuvarlardateste tabi tutuyor.

 ÜRET?LEN VEYA ?THAL ED?LEN OYUNCAKLAR KONTROLETT?R?L?YORGümrük ve Ticaret Bakanl???, oyuncaklardan üç numune alarakkanserojen maddeden yap?p yap?lmad???n? testlere tabi tutuyor. Bakanl???nkontrolleri sonucunda risk ta??yan oyuncaklar?n ülkeye giri?ine izinverilmiyor. Bakanl???n geçen sene inceledi?i 86 milyon oyuncaktan 300 bini riskta??mas? sebebiyle imha edildi.Gümrük ve Ticaret Bakanl??? Piyasa Gözetimi Daire Ba?kan?Meral Karaaslan, oyuncak üretici firmalar?n laboratuvarlardan rapor almakzorunda oluklar?n? belirterek, rapora uygun hareket etmeyen oyuncak üreticisiveya ithal eden firmalar a??r cezalara çarpt?r?ld?klar?n? ifade etti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

F?Z?K?, K?MYASAL VEMEKAN?K TESTLER UYGULANIYORLaboratuvarlarda üç yönlü inceleme yap?ld???n? belirtenKaraaslan, oyunca??n üzerindeki ya? i?aretlenmesinin çok önemli oldu?unuvurgulad?. Oyuncaklar?n alev al?p almad???, dolgulu oyuncaklar?n diki? yerleri,germe testlerinin yap?ld???n? söyledi.Meral Karaaslan, oyuncaklar?n kanserojen madde içeripiçermedi?inin denetlenmesinin önemli oldu?unu vurgulad?.  Kokulu oyuncaklarda da mutlaka alerjenmaddelerle ilgili do?ru uyar?n?n yap?lmas? gerekiyor.  Bütün risk senaryolar? de?erlendiriliyor vefiziki, kimyasal, mekanik bütün testler uygulan?yor dedi.TÜM ??LEMLER?M?ZAVRUPA B?RL??? STANDARTLARINDA Oyuncaklara uygulanan testlerin Avrupa Birli?istandartlar?nda uyguland???n? ifade eden Karaaslan anne- babalara ?u uyar?lardabulundu: “Anne ve babalar bakanl???m?z?n kontrolünden geçen oyuncaklar? gönülrahatl???yla alabilirler.

Merdiven alt? üretilmi? oyuncaklardan uzak durun. Ürünlerinüzerindeki firma isimlerine dikkat edin. Ya? s?n?fland?r?lmas?n?n olmas?nadikkat edin.”     

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out