Gennem de seneste årtierer der sket en voldsom stigning af antallet af overvægtige og fede mennesker påverdensplan – i år 2000 var der over en milliard overvægtige, mens 300 millionervar decideret fede. Undersøgelser viser at omkring 13 procent af danske mænd og15 procent af danske kvinder var fede: bedømt ud fra den internationaledefinition med et BMI på over 30. Konsekvenserne af overvægt hos det enkelteindivid er ikke kun til skade kosmetisk og socialt, men oveni, liggerovervægten grobund for fatale helbredsmæssige problemer, hvilket på længeresigt vil nedsætte individets livskvalitet drastisk.

Af disse årsager koster detdet danske samfund omkring 15 milliarder årligt. “Overvægts”-problemet ladertil at have en videre udvikling gennem de næste mange år og WHO har sat fedmepå top 10 listen over globale sundhedsproblemer. Situationener værst i USA, hvor 55 procent af alle voksne var overvægtige eller fede i1998. Fedme var en medvirkende årsag til 400.000 dødsfald i USA i 2000; entredjedel flere end i 1990. For at kunne beskrive udviklingen de seneste årtier, har man indført to nyebegreber: Fedmeepidemi og Generation Cola. Disse to begreber erfremkommet da fedme-udviklingen er fremskredet så hurtigt og nu anses for atvære et tæmmeligt relevant sundhedsproblem verden over.  Gennem dette projekt vil der, medudgangspunkt i bøger og artikler skrevet af danske forskere og (m.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

fl. el.ad.junk.

), blive redegjort for hvordan begrebet fedmeepidemi har spredt sig oghvordan dets udvikling har været i Danmark. Efterfølgende vil sult- ogmæthedsfornemmelsens regulering blive beskrevet. Hvor der vil være særligtfokus på de forskellige systemers funktion i kroppen.På baggrund af viden om appetitreguleringen vil der i en diskussion blivebelyst forskellige konsekvenser af fedme hos mennesket, samt hvordanappetitreguleringen kan påvirke/indspille. Til sidst vil der blive foretaget enanalyse ud fra et ernæringsmæssigt synspunkt, om hvor vidt kostenssammensætning og energiindholdet har betydning for udviklingen af fedme. 

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out