Forntiden är den äldsta historiska epoken och denstartade omkring 3000 f.

kr och upphörde omkring 400 e.Kr. Anledningen till attdet är forntiden som är den äldsta och inte stenåldern är på grund av attskriftliga konster uppfanns för ungefär 5000 år sedan och det var då som manfick in skriftliga källor på att det faktiskt fanns människor som levde påforntiden och hur olika saker och ting gick till. Samma gäller inte stenålderndå skrivkonsten uppfanns på forntidens tid.

Det finns fyra tydliga civilisationer och det ärIndien, Mesopotamien (Irak), Kina och Egypten. Alla dessa har väldigt mycketgemensamt som t.ex. att de alla uppkom längst en flod, att det uppstodklasskillnader, att kungariken blev till och att lagar började införas.

  Jag kommer att skriva om ekonomi och hur ekonomin styrdes på den tiden, ekonomi är något manhar hållit på med i tusentals år och använder det än i dag. I Egypten hade manNilen som flod, och det använde man väldigt mycket till handeln. Det fannsväldigt många jordbruksmarker som bevattnades och gödslades av Eufrat ochTigris, detta började inte på ett bra sätt och många översvämningar börjadeske.

Men människor började samarbeta för att se till att sånt inte och degjorde det med hjälp av bevattningskanaler och dammar. För att få kontroll överflodkulturerna så såg hövdingar och präster till att stora områden samarbetademed varandra. Alla områden ville bestämma och det ledde till stora krig somutbröts.

Hövdingarna blev sedan prästkungar och började styra saker och tingmed hjälp av staten. Ju mer kontroll man hade över floderna desto mer tjänadedem in. Ekonomin växte därför enormt på den tiden.

Samma gäller jägarsamhället,där kommer ekonomin också in på så sätt att människorna levde på fisk, jakt ochannat som var nyttigt och som man tjänade på långsiktigt. Man tillverkade olikaföremål, allt från redskap till fiske och jakt. Man använde sig också mest avträ och ben, allt detta gav en riklig utdelning eftersom man kunde hittaallting från nötter, rötter och smådjur som man sedan samlade på. Ekonomi ärdärför viktigt, många tror inte att man sysslade med sånt här på denna tid mendet gjorde man och det gör man fortfarande idag. Allting är ekonomi, ochallting började för tusentals år sedan.

Kulturoch religion var också viktig på den tiden, precis somvi tror på olika gudar i dagens samhälle så trodde de på olika gudar samtkungariken. Egyptierna tillbad inte bara till olika gudar, de trodde även attmänniskan hade ett liv efter detta. De hade dock något som de var ensamma om,att människan hade två själar – Ka och Ba. Ba var själen till människan och Kavar livskraften som skapades vid födseln och jag förstår också varför de valdeatt tro på detta då det verkar vara väldigt rimligt och fridfullt. Jag är noginte ensam om att ha sett bilder på skelett med väldigt mycket guld eller andraföremål som anses vara mycket värdefulla i kistor. Det handlar mycket om attman då på den tiden var väldigt seriös med att det fanns ett liv efteråt, derika fick värdefulla föremål med sig så de skulle hjälpa dem i livet efter.Balsamering var också något som man ofta använde sig av på den tiden.

Man sågtill att kroppen inte ruttnade lika snabbt och att balsamera något kunde taflera månader. Man fick med sig en intressant bok till graven, nästansom en skrift som skulle vägleda en över dödsriket. Boken innehöll mångamagiska besvärjelser och tips för att ta sig till Guden Osiris dödsrike.

Dennabok påminner mig väldigt mycket om Bibeln, Koranen och andra liknande böckersamt skrifter som man använder sig av idag. 

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out