Evrak tasdik i?lemleri,
evrak?n üstüne at?lan imzan?n gerçek oldu?unu, evrak? imzalayan?n görevini
do?rulamak amac?yla yabanc? bir resmi evraka geçerlilik kazand?rmak, evrak?n
resmi oldu?unu kan?tlamak suretiyle kendi ülkesi d???nda da geçerli olmas? için
uygulanan bir idari prosedürdür. Ülkelerin evrak tasdik i?lemleri, de?i?iklik
gösterebilmektedir. Evrak tasdik i?leminde bölgede bulunan valilik ve o ülkenin
konsoloslu?u, belgenin gerçek ve yasal oldu?unu ibraz ederek belgeyi Türkiye
d???nda yasal duruma getirir.

Evrak?n tasdiki belgenin
geçerlili?ini ba?ka ülkelerde de geçerli olmas?n? sa?lamak için yap?lan resmi
bir uygulamad?r. Evrak tasdik i?leminde evrak çe?itlerine bak?lmaks?z?n
birtak?m prosedürler uygulanmaktad?r. Evrak tasdik i?lemleri hem bireysel hem
de ticari evraklara uygulanabilmektedir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Evrak Tasdiki Nas?l Yap?l?r?

Evrak tasdik i?lemleri, ticari fatura tasdiki, diploma tasdiki, çal??ma
izni için tasdik, evlilik cüzdan? tasdiki, men?e sertifikas?, vekaletname gibi
evraklar?n tasdik i?lemlerinin konsolosluk taraf?ndan yap?lmas?d?r.

Men?e sertifikas?, uluslararas? geli?en ticaretteki ürünlerin men?eini
(üretildi?i yeri) gösteren bir belge türüdür. ?hracat? yap?lacak olan ürünlerin
ç?k?? ülkesini belgelemek için ürünlerin ihraç edilece?i ülkenin yetkili
makamlar? taraf?ndan onaylat?lmas? gerekmektedir. Türkiye’den yap?lmas?
planlanan ihracatlarda ürünlere ait men?e sertifikas?, faturalar?n ihracat?
yap?lacak ülkenin konsoloslu?una onaylat?lmas? gereklidir.

Suudi
Arabistan evrak tasdik i?lemlerinde resmi evrak, yeminli bir tercüman
taraf?ndan ?ngilizceye çevrilir. Orijinaline uygun olarak haz?rlanan, ?ngilizceye
çevrilen evrak, noter taraf?ndan tasdiklenir. Evrak?n Türkçe ve ?ngilizce
olarak ayr? ayr? ticaret odas?na onaylat?lmas? gerekmektedir. Ki?inin ba?l?
bulundu?u ilin valili?ine giderek onaylatmas? gerekir. Valilik taraf?ndan da
onaylanan resmi evrak Ankara’ya D??i?leri Bakanl???’na onaylat?lmak üzere
gönderilir.

Bakanl?kta
onaylanan evrak?n Suudi Arabistan ?stanbul Konsoloslu?u’na onaya götürülmesi
gerekmektedir. Evrak tasdik i?lemleri ortalama 5-7 i?gününde sonuçlanmaktad?r. ?ahsi
evrak tasdik i?lemlerinde örne?in; evlilik cüzdan? tasdiki, diploma, evrak?n
tasdik i?lemi için ticaret odas?na onaya gönderilmesi gerekmemektedir.

Suudi
Arabistan Evrak Tasdik ??lemleri Detaylar?

Suudi Arabistan
evrak tasdik i?lemleri bir evrak?n resmi oldu?unun ba?ka ülkelerde de geçerli
olmas?n? sa?lamak amac?yla yap?lan bir resmi uygulamad?r.

 

 

 

Suudi
Arabistan evrak tasdik i?lemi belgenin türüne bak?lmaks?z?n belli a?amalara
tabidir. Tasdik i?lemi yap?lmas? gereken resmi evrak yeminli tercüman
taraf?ndan ?ngilizceye çevrilir. Asl?na sad?k kal?narak olu?turulan nüsha noter
taraf?ndan onaylan?r.

Suudi Arabistan evrak tasdik
i?lemleri için haz?rlanmas? gereken belgeler ?unlard?r.

Tasdiki yap?lacak evrak?n
asl?.

Tasdiki yap?lacak evrak?n
Türkçe’den ?ngilizceye tercüme edilmesi gereklidir. Yeminli tercüman taraf?ndan
tercümesi yap?lan evrak?n noter taraf?ndan onaylanmas? gerekmektedir. Tasdik
yap?lacak evrak?n asl?, noter ve yeminli tercüman taraf?ndan onaylanm??
evraklarla Valilik taraf?ndan onay?n?n yap?lmad? gerekmektedir. Ard?ndan evrak
D??i?leri Bakanl???’n?n Ankara ofisine gönderilerek onaylat?l?r. Bakanl?k
taraf?ndan onaylanan evrak  Suudi Arabistan Konsoloslu?u’na onaylat?lmaya
gönderilir.

Yetki Yaz?s?

Suudi Arabistan Konsoloslu?u tasdiklenecek her evrak için ayr?
ücretlendirme yapmaktad?r.

Men?e sertifikas?
ihracatç?n?n kay?tl? oldu?u ticaret odas? taraf?ndan tasdik edilen ürünlerin
üretildi?i yeri gösteren belgedir. ?hraç edilecek ürünün men?eini belgelemek
için ürünlerin ihraç edilece?i ülkenin yetkili temsilcilikleri taraf?ndan
onaylanmas? gerekir. Türkiye’den yap?lacak ihraç i?lemlerinde ihraç konusu
ürünün men?e sertifikas? ve faturalar?n, ürünlerin ihraç edilece?i ülkenin
konsoloslu?una onay götürülmesi gerekmektedir.

Ortado?u ülkeleri konsolosluklar?nda
men?e ?ahadetnamesi, vekaletname, fatura tasdiki, sözle?meler gibi evraklar?n
d???nda aç?lan ihalelere kat?lacak ?irketlere ait belgelerin tasdikleri de
yap?lmal?d?r.

Konsolosluk tasdikli fatura, ihracatç?n?n
kendi orijinal faturas?n? düzenleyerek ihraç edece?i ülke konsoloslu?una tasdik
ettirdikten sonra ithalatç?ya gönderdi?i faturaya denir. ?hracatç? ilk önce
kendi faturas?n? düzenler, sonra da ba?l? oldu?u ilin valili?ine giderek
haz?rlad??? faturay? onaylat?r.

Ortado?u ülkelerinin ticaret
uygulamalar?, ülkeler taraf?ndan ithal edilecek ürünlerin gümrük i?lerine
te?kil edecek konsolosluk taraf?ndan tasdik edilmi? faturan?n beyan edilmesini
istemektedir.

Bu nedenle ithalat? yap?lmas?
planlanan ürünlerin faturas? Türkiye’deki temsilcilikler taraf?ndan tasdik
edilmelidir. Ortado?u ülkelerinin ticari, diplomatik ve turistik amaçlarla
seyahat edenleri vize uygulamalar?na tabi tutmalar?na benzer, Türkiye’den
ihracat? yap?lacak ürünler için de ülkeler fatura, men?e sertifikas? gibi
belgelerin yetkili birimler taraf?ndan tasdiklenmesi ?art?n? getirmektedir.
Türkiye’de düzenlenmi? apostilli belge ba?ka bir ülkede ibraz edilecekse
konsolosluk yetkilileri taraf?ndan da onaylanmas? gerekmektedir.

Fatura tasdiki ile ürünlerin
men?ei ve ihracat yap?laca?? ülkenin belirlenmesi gibi ürünlerin ihraç
fiyat?n?n cari piyasa fiyat?na uygunlu?u, ithal ülkesi konsoloslu?u taraf?ndan
kontrol edilmi? olur. Böylece damping yap?lmas? engellenir ve ithalatç? ile
ihracatç? ?irket anla?arak ülke d??ar?s?na döviz kaç?r?lmas? engellenmi? olur.
Fatura tasdiki ile ithalatç? ülkenin dü?ük faturalarla mal ücretlerini dü?ük,
az göstermek suretiyle vergi kaç?rmas?n?n önüne geçilir ya da ithalatç?n?n
ihracatç? ile anla?arak ülkesi d???na döviz kaç?rmas? engellenir. Fatura
tasdikleri al?c? ülke mevzuat?na göre de?i?iklik göstermektedir.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out