Enterogermina, flakon probiyotik ilaç faydal? mikroorganizmalar? içinde bulunduran bir g?da takviyesidir. Probiyotik formdabulunmaktad?r. Ba?ta ba????kl?k sistemi olmak üzere bo?alt?m ve sindirim sistemlerininde desteklenmesini sa?layan bir üründür.  Baz? di?er faydalar? ?u ?ekildedir.Enterogermina Etken Madde :Probiyotik mikro organizmalar10 ve 20 adet içeren 5ml formlar? bulunmaktad?r.Enterogermina Faydalar?– Enterogermina özellikle sindirim sistemi problemlerinin giderilmesinde önemli rol oynamaktad?r.– Reflü, gastrit ve polip hastal?klar?n?n tedavi a?amas?nda ve bu hastal?klara kar?? korunma durumunda etkilidir.-Kal?n ba??rsak ve ince ba??rsak hastal?klar?nda da koruma etkisi olu?turup ba????kl??? destekler.– Alerjik ve kronik alerjik hastal?klar?n?n da etkilerinin azalmas? yönünde olumlu sonuçlar verir.– ?mmün hastal?klarda kullan?l?p zararl? bakterilerin ve mikroplar?n temizlenmesinde etkilidirler.– A??r? ?eker ve ya? tüketiminden kaynaklanan obezite sorunlar?n?n tedavisinde kullan?l?r.– Toksik ve zehir at?l?m?nda kullan?lan bir besin takviyesidir.– Karaci?er ve kolestrol problemlerinin önlenmesini ve de korunmas?n? sa?lar.– Bebek çocuklarda sanc?lar?n giderilmesinde ve kolit sanc?s? çekenlerde kullan?lmaktad?r.– ?drar yolu ve böbrek hastal?klar?nda da etkilidir.– B ve K vitaminlerini do?al olarak olu?umunu sa?layarak emilim sürecini h?zland?r?r.– Ba??rsak emilimini h?zland?r?r ve yükseltir.– Vajinal enfeksiyonlara sebep olan zararl? bakterilerin olu?umlar?n? engelleyicidir.– E-koli bakterisinin olu?mas?n? engelleyerek ishali engelleyici etki yapar.– Faydal? bakterilerin artmas?n? sa?layarak sindirimin h?zlanmas?n? sa?lar.Enterogermina Probiyotik ?laç Di?er Faydalar?– Kemik rahats?zl?klar?nda özellikle kemik erimesinde tedaviye yard?mc? olur. ve a??z kokusu yapan  zararl? bakteri ya da organizmalar?n olu?umunu önlemede etkilidir.– Fazla ve düzensiz antibiyotik kullanmaktan kaynaklanan faydal? organizmalardaki dü?ü?leri kontrol ederek denge sa?lar.– ?mmun yani ba????kl?k sisteminde sa?lad??? dayan?kl?l?k yan?nda  kanserin geli?mesini de azaltt??? yönünde  bulgular bulunmaktad?r.– Genel olarak ba????kl?k sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktad?r.Probiyotikler  (ba??rsaklarda ya?ayan bizlere yararl? bakteriler ) herkes için çok önemlidir.Fazla antibiyotik tüketimi ba??rsak floras?n? bozar ve flora bozulursa ;Vücuda giren besinlerden tam verim al?namaz.Toksin maddeler vücuttan h?zl?ca at?lamad???ndan dolay? kana kar???p farkl? hastal?klara sebep olabilir. Enterogermina probiyotik ilaç ile bu toksin maddelerin daha h?zl? at?lmas?n? sa?layabilirsiniz.Diare yani ishal ya da tam tersi kab?zl?k olu?abilir.Fazla ve de düzensiz antibiyotik kullan?m? faydal? bakterileri de öldürür. O sebeple bunu bilen doktorlar yan?nda probiyotikleri de verirler.Probiyotikler B1-3-6-12 vitaminleri ile K2 vitaminini üretirler. Bu vitaminler ba??rsaklarda sentezlenirler.Ba??rsaklar?n?za zarar veren antibiyotiklerden ve de a??r? s?cak yemek tüketmekten uzak durun ki bu probiyotikler zarar görüp ba??rsaklar?n?zda hastal?klara yol açan unsurlar olu?mas?n.Enterogermina  flakon ile takviye de yap?p daha sa?l?kl? ya?ay?n.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out