En kris kan vara ett evenemang som hotar grundläggande funktioner och värderingar som elförsörjning, vår hälsa eller vår frihet. Det kan vara så många människor som påverkas eller att en händelse har sådana stora konsekvenser att samhället inte fungerar korrekt.Termen “extraordinär händelse” används för att beskriva en händelse som avviker från normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för allvarliga störningar i viktiga sociala funktioner, till exempel skogsbränderna i Västmanland sommaren 2014, tsunaminkatastrofen i Sydostasien i 2004, strömavbrott i Småland efter stormen Gudrun 2005 och de nya influensutbrotten 2009 och 2010.Även extremt väder som vi har sett flera exempel under de senaste åren kan vara en extra händelse beroende på hur många människor som påverkas och vilka funktioner i samhället lider samt stor strömbrist under extrema väderförhållanden som extrem kyla.En väsentlig del av hanteringen av krisen i landet är att leva så normalt som möjligt för att lindra konsekvenserna av en kris, kommuner och länsstyrelser, centrala myndigheter, organisationer och företag förväntas fungera tillsammans. Det handlar om att fortsätta att leva så normalt som möjligt, även om samhället inte fungerar som vanligt på grund av störningar.I Sverige bygger den grundläggande strategin för krishantering på samarbete. Det innebär samarbete mellan olika myndigheter och kommuner samt samarbete mellan företag och icke-statliga organisationer och samspelet mellan människor.En viktig del av krishanteringen grundas på de tre principerna om ansvar, jämlikhet och närhet.Ansvaret förflyttas inte i en kris, vilket innebär att det till exempel är kommuner som tar hand om skolor och vårdar de äldre som de alltid har gjort och sjukvård hanteras som vanligt hos sjukhus.Likabehandlingsprincipen innebär att verksamheten och verksamheten skulle utföras som före krisen så mycket som möjligt och på samma platser som tidigareDen tredje principen om närhet innebär hantering av kris där de inträffar, för examen skulle lokala resurser användas först och bara när de visar sig otillräckliga skulle regionala och handlingar påkallas.För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen ökas. Förhöjd beredskap är antingen ökad beredskap eller högsta beredskap. Det senare innebär krig eller omedelbar risk för krig.I händelse av krig är det civila försvaret inriktat på att skydda civilbefolkningen, säkra de viktigaste sociala funktionerna och bidra till väpnade styrkor i en väpnad attack eller krig i landet. Det är regeringens politik att även under extrema förhållanden som krig är det viktigt att upprätthålla ett öppet och demokratiskt samhälle med yttrandefrihet och fri mediaFörsvarspolitiken för perioden 2016-2020 bygger på den förändrade säkerhetspolitiska situationen i Europa.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out