Dintre criteriile de apreciere alevalorii documentelor pe primul plan se situeaz? con?inutulinforma?ional-documentar, valoarea de m?rturie a informa?iilor cuprinse indocument, indiferent daca acestea sunt de interes local, na?ional sauinterna?ional.Evenimentele sau împrejur?rile istorice remarcabile cu ocazia c?rora au fostcreate documente, de asemenea, intre criteriile de baza ale selec?ion?rii,ridicând la cote valorice deosebite acte care in alte condi?ii ar fi fostdistruse..

În orice organiza?ie de tip Info documentar (bibliotec?, oficiu saucentru de informare ?i documentare, muzeu etc.) fluxul prelucr?rii documentelor?i al informa?iilor despre aceste documente începe cu activitatea specific? deachizi?ie. Tratarea corect? ?i eficient? a fluxului informa?ional ?i a fluxuluide eviden?? patrimonial? în cadrul organiza?iei impune folosirea automatiz?rii.Înultimele secole, evolu?iile tehnologice au determinat apari?ia unor noisuporturi informa?ionale ce coexist? cu cele tradi?ionale.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Se disting înprezent urm?toarele suporturi informa?ionale: micro formatul (microfilmsau microfi??), banda magnetic?, discul magnetic, discul optic, discul video,banda video, suportul electronic (CD-ul ?i DVD-ul).-„Asimilareaexploziei tipologiei documentare este o realitate pentru structurilebiblioteconomice, diversele forme de purt?tori al?turându-se c?r?ii ?i sporindformele de comunicare. Bibliotecile  de mâine vor fi biblioteci complexe,care vor continua s? dezvolte colec?iile de c?r?i ?i de documente media, darcare vor apela tot mai mult la resursele digitale”.

-1. -„Cre?tereaf?r? precedent a cantit??ii de documente ?i informa?ii, fenomen care s-aamplificat în a doua jum?tate a secolului al XX-lea, a pus în fata celor carese ocup? cu stocarea, reg?sirea ?i difuzarea acestora probleme extrem decomplexe”-2.     1.1- Document– orice purt?tor material de informa?ie destinat a fifolosit intr-un context informativ si de comunicare; suportul pentru unitateainforma?ionala; orice purt?tor material de informa?ie destinat a fi folositintr-un context informativ si de comunicare.Aceastasemnifica?ie a rezistat sute de ani si a desemnat o întreaga tipologiedocumentara -Documentele reprezint? totalitatea înscrisurilor, actelor oficiale?i particulare, a m?rturiilor realizate cu ajutorul grafiei, ca de altfel ?itoate înregistr?rile sonore, foton, video, audio ?i informatice.Documenteledin epoca modern? ?i, mai cu seam?, cele din perioada contemporan? pot fiînso?ite adesea de anexe, planuri, schi?e, hâr?i, fotografii.Documentul,reprezint? baza de cunoa?tere (informare) fixat? material în scopul utiliz?riipentru consultare, studiu sau prob? de timp ?i spa?iu.

Ele sunt produs alactivit??ii intelectuale ?i faciliteaz? transmiterea cuno?tin?elor(informa?iilor).Informareadocumentara reprezint? o problema de mare actualitate, întrucât schimbul deinforma?ii intre cei care le produc si cei care le folosesc constituie unelement esen?ial al progresului. -„Documentarea este un proces de înv??are activa a tuturor informa?iilor?tiin?ifice privitoare la tema care face obiectul. cercetarii.

“-3.Resurseledocumentare din biblioteci s-au diversificat considerabilcatipologie. Al?turide resursele tradi?ionale deosebit de utilizate sunt resursele documentare cetraverseaz? re?elele de telecomunica?ie: bazele de date textuale (multutilizate sunt cele ce includ presa de activitate si periodicele ?tiin?ifice);fondurile electronice ale bibliotecilor; fonduri electronice de imagini(fototeci specializate, fonduri muzeale); documente în edi?ie electronica f?r?echivalent tip?rit;literaturagri ( -„ fiind în general exceptata de la regulile copyright este facil de pusîn re?ea); situri Web tematice negrupate virtuale (o informa?ie slabstructurata permi?ând leg?turihipertextualedar din p?cate de calitate inegala) „- 4.  

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out