De vraag die waarschijnlijk elk van ons zichzelf wel eensstelt tijdens een les; ” waarvoor heb ik dit later nodig?, heeft het nut dat wedit leren? Het antwoord hierop is in de meeste gevallen waarschijnlijk : Neen. Althans, niet in het huidige onderwijs. Het onderwijsleidt kinderen op voor een maatschappij die al lang niet meer bestaat. En geeftze zelfs voor die maatschappij te weinig echt nuttige informatie mee. Dat jewel weet hoe een passer werkt, maar geen idee hebt hoe het belastingstelselwerkt, zou niet mogen.

Er zou dus wel gezegd kunnen worden dat er een fundamenteelprobleem is met ons schoolsysteem. Schaf cijfers af. Ik denk dat iedereen welkan meespreken als ik zeg dat je de dag na je examen van Frans bijvoorbeeld dehelft van je woordjes niet meer kent. Dit laat dus duidelijk zien datleerlingen gewoon weg leren voor goede punten en daarna alles vergeten. Punten motiverenleerlingen op de verkeerde manier studeren, namelijk  korte termijn studeren. En het geeftleerkrachten nooit de volledig correcte informatie om leerlingen goed teevalueren. Het lijkt alsof het enige wat je goed moet kunnen is punten halen.Dit is onzin.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

We moeten een nieuwe methode verzinnen om leerlingen temotiveren. Wellicht door doelen te stellen, zin te geven aan de activiteiten ener ook mee rekening houden dat iedere leerling een individu is, je gaat ookbijvoorbeeld niet een test afleggen tussen een aap en een vis waar ze een boommoeten inklimmen. Men zou kunnen zeggen dat wanneer we punten zouden afschaffende leerlingen helemaal hun best niet meer gaan doen.

Dit zou helemaal niet hetgeval zijn, leerlingen moeten nog altijd hun best doen omdat ze nog altijdgeëvalueerd worden op hun prestaties en medewerking, alleen niet met punten. Sommige docenten zijn te saai voor school. Ik kan metzekerheid zeggen dat ieder van ons wel een leerkracht heeft gehad die helemaalniet kan uitleggen, niet geïnteresseerd is in zijn/haar eigen vak en gewoonwegkinderen haat.

 Wie kan, die doet. Wie nietkan, die geeft les. Zegt men. Hier ben ik het niet helemaal mee eens, er zijnmensen die echt gepassioneerd zijn en zulke mensen hebben we nodig.

Alleenmensen die écht les willen geven, roeping hebben voor het beroep, passie voorhun vak en zich kunnen plaatsen in de leerlingen hun gedachtegang zoudenleerkracht mogen worden. En al die leerkrachten die lui zijn een gebrek aanambitie hebben zouden geen leerkracht mogen worden in de eerste plaats. De Chemieleraardie wekelijks zijn lokaal opblaast, de leerkracht Nederlands die een hele lesin het Zweeds geeft, de geschiedenisleerkracht die verhalen blijft vertellen,de leerkracht wiskunde die een complete klas enthousiast kan krijgen om eenstelling te bewijzen, zulke leerkrachten hebben we nodig. Maak het leraarschapweer iets om trots op te zijn.    Voorbereiden op de maatschappij Wie heeft zich nog nietafgevraagd waarom we niet leren hoe je een belastingaangifte invult? In plaatsvan dit te doen, leren we in welke taal het eerste testament is geschreven ofons afvragen dat we een lichaam ‘zijn’ of ‘hebben’. Het feit dat onsonderwijssysteem zo’n miljoen jaar achterloopt op de realiteit is waanzinnig. Schoolbereidt kinderen voor op een maatschappij die niet meer bestaat.

Het systeemvan nieuwe kennis, herhaling en uit het hoofd blokken is achterhaald. In eenkenniseconomie zijn skills om snel aan die kennis te komen de toekomst, nieteen overvloed van feiten. Die zinloze feiten zijn verdwenen zodra het cijferbinnen is. Vaardigheden blijven. Leerlingen moeten vooral weten hoe ze er aankunnen komen indien nodig.

Wat belangrijk is, blijft toch wel hangen. Meer ontdekkenen kunnen, minder van buiten leren.School is een onaantrekkelijke plek om te leren. Het is het leerplan datbepaalt wat kinderen moeten leren en op welke tijden. Mensen leren het meesteffectief wanneer ze interesse hebben in wat ze leren. Deze interesse creëer jeniet in een georganiseerd rooster, waarbij een leerling het ene uur interessemoet hebben in Frans en het andere uur in wiskunde.

Schaf cijfers af,neem alleen gepassioneerde leerkrachten aan en school moetleerlingen voorbereiden op de dagelijkse taken van onze maatschappij. Dezepunten zou ik graag verwezenlijkt zien! 

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out