Cumhuriyet gazetesi ba?yazar? U?ur Mumcu, öldürülmeden k?sa bir süre öncekaleme ald??? yaz?larda, “Türkiye’de Kürt halk?n? Türk halk?na, Türk halk?n? daKürt halk?na dü?man edecek bir kanl? tuzak” kuruldu?unu söylüyordu.U?ur Mumcu son günlerinde yapt??? ara?t?rmalarda ABD Merkezi HaberalmaTe?kilat? (C?A) ve ?srail ?stihbarat Servisi (MOSSAD) ile Barzani-AbdullahÖcalan ba?lant?s?n? de?ifre etmeye çal???yordu.

Mumcu’nun son yaz?lar? da bu yöndeydi.Karanl?k bir suikasta kurban gitmeden iki hafta önce (8 Ocak 1993) “Ültimatom”ba?l?kl? bir makale kaleme ald?. Mumcu, bu yaz?s?nda, yak?nda yay?nlayaca??kitab?nda, istihbarat örgütleri ile Kürt milliyetçileri aras?ndaki ba?lant?lar?aç?klayaca??n? yazm??t?.U?ur Mumcu bu yaz?dan k?sa süre sonra ?srail elçisiyle bir görü?me yapt?.Birkaç gün sonra, 24 Ocak 1993 Pazar sabah?, u?rad??? bombal? sald?r? sonucuhayat?n? kaybetti.Profesyonel bir suikasta kurban giden Mumcu’nun failleri hakk?nda ciddi birsonuca ula??lamad?.Mumcu’nun, bugünlere ???k tutacak, 8 Ocak 1993 tarihli, Ültimatom ba?l?kl?yaz?s? ilgili bölümü a?a??da:(..

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

.)Kürt milliyetçili?inin yay?n organ? “Özgür Gündem” gazetesinde banave ?lhan Selçuk’a kar?? sald?r?lar sürüyor.Gazetenin imtiyaz sahibi, i?adam? Ya?ar Kaya, Kürtler ve Kürt ayaklanmalar?konusundaki ara?t?rmalar?m?za ve yay?mlad???m?z belgelere çok k?z?yor. “Kürtçü”sözcü?üne de pek öfkeleniyor.

Ara?t?rmadan, incelemeden ve ayd?nlanmadan korkmamak gerekir.Ben kendi hesab?ma Kürt milliyetçilerinin bütün yay?nlar?n? okuyor ve bunlardanyararlan?yorum. Yak?nda yay?mlanacak bir yay?n?mda, Kürt milliyetçileri ileistihbarat ajanlar? aras?ndaki ili?kilere ???k tutacak ilginç belgeleraç?klayaca??m. Umar?m, Kürt milliyetçisi ve i?adam? Kaya da bu yay?nlardanyararlan?r.

..Türkiye’de Kürt halk?n? Türk halk?na, Türk halk?n? da Kürt halk?na dü?manedecek bir kanl? tuzak kuruluyor. Bir tak?m insanlar da bu kanl? tuza?a-bilerek ya da bilmeyerek- alet oluyorlar.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out