?çerik üretenlerin en büyük hedefi içeri?in etkile?im almas?n? sa?lamakt?r. Sosyal medyada payla?t??? bir içerikten kim be?eni almak, payla??m?n?n daha fazla ki?iye ula?mas?n? istemez? ?ster bir markan?n ürünü veya marka ile ilgili bir payla??m?nda, ister herhangi bir sosyal medya kullan?c?s?n?n çekti?i bir foto?raf? payla?mas?nda temel hedef; ki?ilerin içerik üretmekteki as?l amac?: Etkile?im.

?çerik olu?tururken okuyucunun dikkatini çekmek ve Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) için önem verilmesi gereken detaylara etkile?imi art?rmak kullanmak oldukça önemli. Peki nas?l?Yaz? Ba?l???- Yaz? ile bütünle?ik ve ilgi çekici ba?l?k kullan?n.Yaz?n?n ba?l??? ziyaretçiyi okumaya yönlendiren ilgisini çeken ilk unsurdur. E?er kulland???n?z ba?l?k ilgi çekici de?il ise, okuyucunun dikkatini çekmez dolay?s? ile ziyaretçi içerik ne kadar kaliteli olursa olsun yaz?y? tümüyle okumadan sitenizden ayr?labilir. Yaz? ba?l???n?zla yaz?n?za dikkat çekin fakat konu ile alakas?z ba?l?k kullanmaktan sak?n?n. ?çerik ile ilgisi olmayan, sadece dikkat çekmek için kullan?lm?? ba?l?klar ziyaretçi kayb?na ve daha fazlas? içeri?inizin arama motoru listeleme s?ras?n?n dü?mesine neden olabilir.?lk paragraf- Okuyucunun yaz?n?n genel olarak ne ile ilgili oldu?unu anlamas?na yard?mc? olun.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Yaz?n?z?n ilk paragraf? as?l içeri?inizin özeti ?eklinde olmal?. Anlatman?z gereken noktay? ba?l?ktan daha uzun fakat yaz?dan çok daha k?sa kelime ve cümlelerle özetlemelisiniz. Bunun sonucunda ilgi çekici ba?l?k ile yaz?n?za detay?na bakan okuyucu, ilk paragraf ile yaz?n?n derinli?ine kendini haz?rlam?? olur.Görseller- Etkili ve yaz?ya uygun görsel kullan?m? okuyucu ile etkile?imi artt?r?r ve yaz?n?n daha çok ki?iye ula?mas?n? sa?lar.Yaz?da kulland???n?z ana görsel, en az ba?l?k kadar ilgi çekicidir. O yüzden kulland???n?z yaz? görseli dikkat çekici ve yaz?ya uygun bir görsel olmal?d?r. Görsel seçimi yaparken kendinize ait foto?raf veya grafik tasar?mlar? kullanmay? tercih edin.

Yaz? uzunlu?u- Bir yaz?n?n kaliteli ve özgün olmas?n?n yan? s?ra uzunlu?u da önemlidir.Kaliteli bir içerikte kullan?lan ortalama kelime say?s? 500 ile 800 aras?nda de?i?mektedir. Ancak bir genelleme yaparak kelime say?s?n?n 300-400 aras? oldu?u durumlarda yaz?n?n kalitesinin dü?ük oldu?unu söylemek do?ru de?il. Baz? durumlarda yaz?n?n çok fazla uzun olmas? dikkat da??tabilir ve ki?inin yaz?y? yar?da b?rakmas?na sebep olabilir.

Bu nedende etkili bir içerik için yaz?n?n uzlu?unu ne az ne de çok tutmamak önemli. Kaliteli bir yaz? için 500-800 kelime say?s? aral??? ideal bir ölçüt olarak dü?ünülebilir.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out