BevolkingEr zijn tweeindicatoren voor de voorraad menselijk kapitaal; aandeel hoogopgeleiden en decreatieve klasse. In het model is te zien dat deze twee indicatoren naar destad getrokken worden door agglomeratievoordelen en woonattracties, zie de pijldie van woonattracties naar bevolking gaat.

In steden met veel menselijkkapitaal neemt de werkgelegenheid toe. De hoogopgeleiden en de creatieve klassezorgen uiteindelijk dus voor economische groei, zie de pijl die van bevolkingnaar economie gaat. De creatieveklasse gaat om mensen die werken in een creatieve en innovatieve bedrijfstakzoals ingenieurs, ICT-ers, architecten, wetenschappers en onderzoekers, journalisten,tv-makers, kunstenaars, managers, administratieve beroepen en verkopers. AgglomeratieEr is een onderscheid te maken tussen agglomeratievoordelen; de voordelen vanruimtelijke nabijheid tot (andere) bedrijven en huishoudens enagglomeratienadelen; de nadelen van ruimtelijke concentratie.

Agglomeratievoordelen zijn bijvoorbeeld meer toeleveranciers,hogere arbeidsproductiviteit, goedkopere productie, hogere consumptie ensnellere overdracht kennis en ideeƫn (menselijk kapitaal). Al met al zijn erdus productievoordelen en kennisvoordelen van agglomeratie door de ligging enbereikbaarheid. Deze agglomeratievoordelen zorgen voor economische groei, ziede pijl die van agglomeratie naar economie gaat en voorraad menselijk kapitaal,zie de pijl die van agglomeratie naar bevolking gaat. Er zijn echterook agglomeratienadelen zoals schaarse aanbod van locatiegebonden goederenals gevolg van een hogere vraag naar grond, kantoren en huizen. Deze hogerevraag komt tot uitdrukking in hogere prijzen. De ruimtelijke concentratie leidtook tot files en daardoor ook tot langere reistijden en hogere kosten.Tenslotte kan ruimtelijke concentratie leiden tot leefbaarheidsproblemen zoalshogere mate van overlast en onveiligheid en meer milieuvervuiling (Ponds & Raspe, 2015). Dezeleefbaarheidsproblemen is weer een woonattractie, zie pijl die van agglomeratienaar woonattractie gaat.

WoonattractiesMensen worden nietalleen door werk of loon naar een stad getrokken, maar ook door woonattracties.Woonattracties zijn voorzieningen en kenmerken van een stad waar mensenrekening mee houden bij hun woonbeslissing. Woonattracties die hoogopgeleidenen de creatieve klasse trekken naar een stad zijn bijvoorbeeld grotevooroorlogse koopwoningen, cultuur, voetbalevenementen, historische binnenstaden nabije natuur, zie pijl. Er zijn ook woonattracties die juist afstoten zoalsleefbaarheidsproblemen die te maken hebben met overlast, onveiligheid en meermilieuvervuiling. Het economischeffect van woonattractie loopt niet rechtstreeks via de bedrijven, maar via debevolking. Het belang van woonattracties moet niet in verband worden gebrachtmet werkgelegenheidsgroei, ook niet met bevolkingsgroei, maar met deontwikkeling van de bevolking van een stad, zie de pijl. Het zijn uiteindelijkniet de bedrijven maar de mensen die afkomen op de woonattracties van een stad.EconomieGespecialiseerde steden doen het economisch slechter dan steden met een groteeconomische diversiteit.

Sectorale diversiteit leidt vervolgens tot werkgelegenheidsgroei.Door agglomeratievoordelen en groot voorraad menselijk kapitaal groeit dewerkgelegenheid in een stad, zie pijl

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out