Berdasarkan definisi yangdinyatakan oleh Brown dan Brooks (1991), kaunseling kerjaya merupakan satuproses interpersonal yang direka bentuk untuk membantu individu yang mempunyaimasalah dalam pembangunan kerjaya.  Pembangunankerjaya melibatkan proses memilih, memasuki, menyesuaikan diri dan maju kehadapan dalam sesuatu pekerjaan.  Iaadalah satu proses sepanjang hayat yang berinteraksisecara dinamik dengan peranan kehidupan lain seperti ibu bapa, rakan-rakan danmasyarakat setempat. Masalah kerjaya yang dinyatakan termasuklah pemilihankerjaya yang sesuai, prestasi kerja, tekanan dan penyesuaian dan persekitaran pekerjaan.

Seseorang individu perlu membuat pilihan dan keputusan dalam kerjaya denganmengambil kira banyak faktor seperti faktor minat terhadap sesuatu pekerjaan,bakat dan pengetahuan sedia ada, personaliti individu itu sendiri sertasokongan ibu bapa, ahli keluarga dan rakan-rakan.Super(1957) turut menekankan bahawa kerjaya merupakan persediaan seseorang individudalam menceburi sesuatu bidang pekerjaan. Persediaan tersebut bukan sahajamelibatkan persediaan sebelum melibatkan diri dalam sesuatu pekerjaan malahianya melibatkan persediaan di alam persaraan kelak. Seseorang individuharuslah memahami peranannya dalam dunia pekerjaan yang diceburi berdasarkanjawatan dan skop tugas masing-masing. Selain itu, beliau turut berpendapatbahawa kerjaya melibatkan proses dalam pemilihan kerjaya dan pelaksanaan tugasyang diberikan oleh majikan.Falsafah modernismedan pasca modernisme merupakan pegangan para kaunselor dalam memahami teorikerjaya.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Falsafah ini berkembang dan seterusnya mewujudkan teori-teori danmodel kerjaya yang mempunyi prinsip masing-masing. Hansen (2002) menyatakan bahawafalsafah modernisma percaya bahawa sesuatu perkara berlaku mempunyai objektifdan kebenarannya. Antara ciri-ciri pendekatan bagi falsafah ini ialah tingkahlaku boleh diukur secara objektif dengan menggunakan instrumen yang sah danboleh dipercayai, hubungan sebab-akibat dapat ditentukan, pemerhatian tidakdiperlukan dalam mengkaji tingkah laku manusia, kajian dapat disahkan secara empirikalserta kaunselor kerjaya menggunakan kajian dan penilaian secara kuantitatif.

Contoh-contoh teoriyang berkembang dalam falsafah modernisme adalah seperti teori trait danfaktor, teori kerjaya Holland, Teori Perkembangan Kerjaya Super dan lain-lain.(Brown, 2007). Andaian teori-teori ini menekankan kepada penggunaan alat ujianyang berbentuk objektif untuk membantu klien 

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out