Bal?kOmega-3 çift ba? içeren ya? asitlerinin kayna?? olarak bilinir, bunun yan?ndayüksek miktarda mineral, protein ve vitamin bulunduruyor. Medical Park SamsunHastanesi Beslenme Uzman? Kübranur AK, bal???n içinde doymam??ya? oldu?unu ve beslenmede doymu? ya?larla de?i?tirildi?inde kolesterolseviyelerini azaltt???n? belirtti. Ak, “Sa?l???m?z için bu faydal? besini s?kçatüketmemiz için çok fazla sebep vard?r. Bal?k, omega-3 ya? asitleri sayesindeba????kl?k sistemini kuvvetlendirerek vücudu grip ve çe?itli enfeksiyonlarakar?? korur.

Kan bas?nc?n?n dü?mesinde ritim düzensizli?inde ve alzheimeriönlemede, ayr?ca meme, prostat ve kolon kanseri ba?ta olmak üzere birçok kansertüründe de fazlas?yla etkilidir” dedi. Kalp hastal??? ve felciönledi?i de uzun ara?t?rmalar sonucu payla??lm??t?r. Saçlar? ve cildi besledi?iiçin sedef hastal??? riskini de azaltt???n? görmekteyiz.Hücreleri yenileyen ve  cildin elastikiyetini sa?layan önemli birbesin ö?esi oldu?unu belirten Diyetisyen Ak, ” Deniz ürünleri do?umsonras? depresyonu önlemek için de yard?mc?d?r” dedi. “Bal?k düzenliolarak yenirse gözlerin parlak ve sa?l?kl? olmas?na yard?mc? olur. Ba??rsaksa?l???nda önemli bir rol oynar.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Diyabeti geciktirir. Ayr?ca disleksi ve ö?renmegüçlüklerini önlemede yard?mc? oldu?u da bilimsel ara?t?rmalar ile kan?tlanm??t?r.Özellikle okula giden çocuklar?n ton, uskumru ve somon gibi omega-3 ya?asidinden zengin ya?l? bal?klar? tüketmeleri çok önemlidir. Mevsimindetüketilen bal?klar daha faydal? ve lezzetli oldu?u için bal?k seçimine önemvermemiz gerekmektedir. Ocak ay?nda tercih etmemizgereken bal?klar ise tekir, lüfer, çinekop, kefal, hamsi, k?rlang?ç, uskumru, palamutve istavrittir. Özellikle kefal ve hamsi ocak ay?nda en ya?l? dönemini ya?ayanbal?klard?r.

“Görüldü?ü gibi kalpten göze, cilttenzekaya faydas? olan bu zengin besini en az haftada bir yiyip sevdiklerimize deyedirmeliyiz. 

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out