Årsakene til krigenEn av de bakenforliggendeårsakene til verdenskrigen var betydeligeetniske forskjeller på Balkanbalkanhalvøya.

Bosnia-Herzegovina var en del avØsterrike-Ungarns dobbeltmonarki i 1908. I dette området fantes det og finnesdet fortsatt store forskjeller mellom folkegrupper, og de nasjonale ogreligiøse spenningene var store. Muslimer, katolikker og ortodokse levde sammen.De store maktene blandet seg inni situasjonen.  Serberne ville ha et Stor-Serbia, og ville dominere Balkan.De tok både Kosovo og Makedonia, og var veldig interessert i Bosnia-Herzegovina,der det bodde mange serbere.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 Østerrike-Ungarn varredd for en allianse mellom Stor-Serbia og Russland, og ville dominere Kroatia,Slovenia og Bosnia-Herzegovina, som var katolsk dominert. Russerne, på sinside, støttet Panslavismen og Serbia på Balkan, som var flertall av ortodokse. Denpanslaviske tanken var å samle et rike som skulle forene det slaviske folk.Tyskerne hadde også interesser i området, for å nytte sinegen økonomi.  De planla Bagdadbanen, somskulle gå i gjennom Balkan, til oljefeltene i Irak. Mens det osmanske riket viste interesse og tilhørighet tilden muslimske befolkningen i både Russland (Kaukasus) og på Balkan.

Innblandingen til stormaktene var spesielt farlig fordi nyeallianser, økende militarisme, imperialisme og økende opprusting gjorde atkonfliktene kunne trappes opp fort og spre seg videre. Tyskland ogØsterrike-Ungarn inngikk en avtale i 1879 som forpliktet dem til å støttehverandre om et av landene ble angrepet eller gikk til angrep. I 1882 meldteItalia seg inn i samarbeidet, de tre landene utgjorde det som ble kalt for trippelalliansen.

Frankrike bestemte derfor å danne en allianse med Russland. Russland var ikke egentligså lysten på å inngå i en slik allianse og bli mer involvert i urolighetene,men de var avhengig av lån fra Frankrike for å bygge opp industrien og hadde derforikke noe valg. Frankrike nektet å gi Russland lån hvis de ikke gikk i alliansemed dem, og siden Russland var avhengig av dette lånet måtte de si ja tilalliansen. Denne alliansen ble opprettet året 1894. Landene lovet hverandre ågå i krig hvis en av dem ble angrepet av ett av landene i Trippelalliansen, pådenne måten sørget de for at Tyskland måtte føre krig på to fronter hvis deangrep. Storbritannia var foreløpig ikke med i noen allianse, men etter at dehadde lagt striden med Frankrike om koloniene til side søkte de inn i alliansenmed Frankrike og Russland. De tre store statene dannet sin egen allianse, trippelententeni 1907. Tanken bak alliansen var at ingen stormakt skulle bli sterk nok til åtrue en annen.

Det at landene inngikk allianser med hverandre førte til at detnå ble dannet to maktblokker i som dominerte i Europa. Nasjonalisme og militarisme ble voksende ideologier iEuropa, og spesielt i Tyskland på slutten av 1800-tallet og de krevde sin«plass i solen», som et resultat av dette opprustet tyskerne militært medsterke våpen og mange soldater (både hæren, luftforsvaret og marinen blestyrket kraftig med ny våpenteknologi). Storbritannia følte seg spesielt truetav Tysklands marine, og svarte med å oppruste sin egen marine. Den politiskesituasjonen i Europa var svært brennbar og det skulle lite til før en krigbygget på nasjonalisme, militarisme og etnisk tilhørighet brøt løs.

Stormaktensinnblanding i den etniske konflikten og den panslaviske tanken førte til denutløsende årsaken til krigen. Skuddene som falt i Sarajevo 28.juni 1914 skullevise seg å være nok til å utløse en krig som ville fa fatale konsekvenser.  Skuddene i Sarajevo28.juni 1914 var Frans Ferdinand tranearvingen av Østerrike-Ungarnog hans kone Sophie, i nåtidens hovedstad i Bosnia-Herzegovina, Sarajevo.

Hensikten bak reisen var at ledelsen i dobbeltmonarkiet skulle vise støtte tildet slaviske folket, og deres krav om kulturelt selvstyre. Den politiske tankenbak var at hvis folket i Bosnia fikk det bedre ville de føle en tilhørighet tilØsterrike-Ungarn. Denne planen stritteti mot nabolandet Serbia som så for seg et Stor-Serbia med blant annet Bosnia-Herzegovina.En hemmelig serbisk bevegelse hadde jobbet for dette målet i årevis. Et av medlemmenei den serbisk nasjonalistiske gruppen skjøt og drepte Ferdinand og konen hans. Detpolitiske mordet satte i gang en dominoeffekt og er i senere tid blitt regnet somden utløsende årsaken til første verdenskrig. Skytteren ble fort funnet og det ble raskt avslørt at han varet våpen for Serbias interesser.

Dobbeltmonarkiet sendte formelle brev tilSerbias president og forlanget at serbiske myndigheter skulle avklare om mennenebak attentatet hadde fått noen form for støtte fra myndighetene.  Serbias president ble fornærmet og nektet å påtaseg skylden.  Av keiser Franz Josef bledette tolket som at myndighetene i Serbia hadde gitt skjult bistand. Den tyskeKeiseren Franz Josef lover å stå ved og støtte Østerrike-Ungarn uansett,telegrammet som ble sent inneholdt ingen betingelser.

Dette ble senere kjentsom blankofullmakt.Norge under krigenNorge var nøytrale under krigenakkurat som andre skandinaviske statene. Men vi var innblandet i krigenøkonomisk og strategisk på grunn av andre interesser hos tyskerne og britene.Matmangel i Europa gjorde Norge til en viktig eksport nasjon for spesieltTyskland.

Norge var i en vanskelig posisjonmellom de to stormaktene. Tyskerne var redde for at britene ville okkupere etområde i Sør-Norge for å bygge en militærbase. Da ville de kunne kontrollereskipsfart bedre i nordlige områder, spesielt rundt Norge. Tyskerne fryktet ogsåat basen kunne bli utnyttet som en start på invasjon av Tyskland gjennom Danmark.Av den grunn lagde tyskerne i 1917 planer om å bombe Kristiania fra luften. Alenestod Norge svakt. Regjeringen og ledelsen i forsvaret i Kristiania var klarover risikoen.

Det fantes ikke luftvern som varslet om faren og det varforventet at britene hjalp Norge hvis en sånn situasjon skulle oppstå. Dettevar bygget på politikken fra 1905 da Storbritannia var en viktig forutsetningtil en fredelig oppløsning av unionen. Norge var egentlig avhengig av ådrive eksport til begge landene, som begge drev aktiv krigføring mot hverandrepå dette tidspunktet. November 1914 ble Nordsjøen et krigsområde, definert av britene.Dette skapte usikkerhet for norsk skipsfart. Tyskland svarte med ubegrensetubåtkrig.

Dette rammet norske handelsskip hardt. Dette bevirket store tap avbåde menneskeliv, varer og skip. Sjøkrigen brydde seg ikke til nøytrale stater,slik blir også USA innblandet. Ca. 900 skip gikk tapt, og ca.

2000 sjøfolk døde.De motstridende partene la økonomiskpress på Norge. Men Storbritannia hadde makten til sjøs, og kull fra britene varen essensiel importvare, så derfor fikk britene mest ut av Norge. Briteneinngikk bransjeavtaler i Norge, som betyr at norske forretningsfolk måtte brukebritiske varer. På denne måten fikk britene god oversikt over utenriksøkonomientil Norge. Men det var ikke alltid lett å holde det man lovet fordi beggenasjonene presset Norge. Tyskland kjøpte mest fisk i 1915 fra Norge, men da påtvangbritene gjennom at bare 15 prosent av eksporten av fisk kunne gå til tyskerne fordinorske skip var drevet av britisk kull. Fisk var en viktig import vare fortyskerne men ikke like viktig som nikkel og svovelkis fra Norge som ble brukttil våpen.

Britene truet da med å hindre norsk import av ferdige kobbervarer fraAmerika. Vi gikk halvveis med på kravet til britene og begrenset salget.  Vest og østfrontenØstfronten var en krigsskueplassi første verdenskrig i Sentral og Øst-Europa. Østfronten står i kontrast tilVestfronten.  Vestfronten var i Belgia ognordøstlige Frankrike. Fronten i øst var mye lengre enn i vest.Krigsskueplassen var avgrenset av Østersjøen i vest og Minsk i øst, en lengdepå 1 200 kilometer, og St.

Petersburg i nord og Svartehavet i sør, en lengde pådrøyt 1 600 kilometer. Dette hadde en drastisk effekt på krigens gang. Mensførste verdenskrig på vestfronten ble skyttergravskrig, var frontlinjene påøstfronten flytende og skyttergraver ble aldri skikkelig etablert.

Den langefronten førte til lav soldattetthet. Terrenget i den østeuropeiskekrigsskueplassen var ganske fast, hvilket gjorde det nærmest umulig åkonstruere kompliserte skyttergravs systemer. På grunn av dette blefrontlinjene i øst flyttet gjennom hele konflikten. Den største framrykkingenpå østfronten var den tyske fremrykkingen sommeren 1915.I motsetning til krigen totaltsett vant trippelalliansen en knusende seier på østfronten, noe som kom klartfrem ved freden i Brest-Litovsk.

Vestfronten kjennetegn: (tyskestyrker mot britiske/franske/amerikanske styrker), Ententemaktene gikk seirendeut av krigen og på vestfronten, stillingskrig, liten bevegelse og framgang,åpent landskap, skyttergraver, blodig og flere millioner mistet livet, høysoldattetthet, moderne våpen på begge sider av skyttergravene, stillingskrigenvar et resultat av den tyske angrepstaktikken schiffelplanen som ikke fungerteslik som tyskerne så for seg ettersom franskmennene fikk hjelp fra britene. Østfronten kjennetegn: (Russlandmot trippelalliansen), trippelalliansen seiret, Ikke stillingskrig, størreområde, forskjellige geografiske områder, slag som raskt endret frontlinjen,tyskerne hadde moderne våpen og var bedre trent, jernbanenettverk til fordelfor tyskerne, soldatenes lojalitet til Russland var lav og etniske minoriteterfølte seg undertrykket, Balkan, Serbia ventet på hjelp fra britene.                 Årsakene til den russiske revolusjon1905 Russland-Japan krigen1914 WW11917 Februar ogoktoberrevolusjoneneNoen sentrale årsaker til at revolusjonen fant sted: Eneveldigstyre hvor tsaren, eliten og kapitaleierne levde godt, lite politisk makt tilfolket, folk flest hadde det veldig dårlig, pengene ble brukt til dårligkrigføring og folket led store tap, 1905 tap mot Japan, Tsaren ville ikke inngåfredsavtale med trippelalliansen selv om egne soldater og folket var sværtmisfornøyde, voksende kommunisme, Lenin kommer i søkelyset med støtte fratyskerne, fredsavtale i Brest-Litovsk Russland var et land med dårligøkonomi hvor de aller fleste levde i elendige omgivelser mens eliten og tsarenlevde i sus og dus.

Landet var økonomisk svakt og hovedsakelig drevet avjordbruk, de var relativt sein når det gjaldt industrialiseringen og var etmindre moderne land enn de fleste stormaktene, dårlig utrustet militært, Tiltross for dette inngikk Russland inn i en krig med Japan som de tapte i 1905,og de tapte soleklart. Mange av ressursene i landet brude egentlig blitt brukttil å bedre livene til befolkningen, men tsaren brukt altfor mye på dårligkrigføring. Det var et sterkt behov for politiske reformersom folket ville nytte godt av, men tsaren Nikolai den andre var ikkesamarbeidsvillig. Under 1905 revolusjonen,demonstrerte massene mot tsaren og eliten. De ble møtt av våpen og flere ble dreptutenfor Vinterpalasset tsarens hær i Petrograd, i dag St.Petersburg. Maktpolitiskvar det en betydelig feilvurdering, i det tsaren ble tvunget til å etablere dumaen,et parlament styrt ut ifra folket.

Dette folkevalgte parlamentet tapte maktensom den hadde i en stund, etter at Nikolai den andre mente at massene hadderoet seg ned og at dumaen prøvde å vedta lover som strammet inn makten hans, ogmisnøyen ble større. Nikolai 2 hadde støtte fra overklassen som ikke varinteressert i at kommunismens kjerneverdier skulle styre i samfunnet. ettersomde da ville tape all sin rikdom.Folket i Russland bemerket segogså demokratiseringen som skjedde i Europa og hentet inspirasjon her i fra, iTyskland var det blant annet innført sosiale støtteordninger som arbeidernenyttet godt av i tilfelle sykdom eller ulykke. Her fantes det lojalitet mellomstaten og befolkningen. I 1914 startet verdenskrigen og Russlandsin deltakelse var en fiasko, de tapte mange menn. Som et resultat av dette blearbeidskraften i Russland svekket, og det var bare kvinner, uføre og barn somikke deltok i krigen. Jordbruk i Russland kreve mye muskelkraft og det oppstodmatmangel når de unge menn ble sent i krigen.

De som deltok ved kampfronten vardårlig utrustet, grunnet den seine framveksten av den industrielle revolusjonfordi tsaren brukte penger på annet. Det førte til at soldater trakk seg fra kampfronten,og misnøyen internt i landet utviklet seg til å bli større enn noen sinne. Detvar vanskelig å få tak i brød i byene og voksende motstand mot tsaren ble synligerei byer som St. Petersburg.

Dette førte til streiker også blant soldatene. I 1917 i februar skjedde februarrevolusjonensiden misnøyen var så stor blant så mange at tsaren ikke greide å bekjempe dem.Det ble dannet en svak regjering, og kommunistene ledet av Lenin kommer tilmakten. Bolsjevikene 25.okt 1917 tok de over Vinterpalasset, altså regjeringenstilholdssted.

 

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out