Akupunkturun Zay?flama Tedavisindeki Etkileri: ??tah ve ac?kmahissini azalt?r.

Akupunktur hipotalamus bölgesinde bulunan i?tah merkezini uyararaknoradrenalin seviyesini dü?ürür, seratonin (çikolata yedikten sonra ortayaç?kan mutluluk hormonunu) art?r?r. Abur cubur yeme, tatl? yeme arzusunun önünegeçer ve çabuk doyma sa?lan?r. Bu ?ekilde yiyerek de?il, yemek istemeyerekmutlu olabilmeyi sa?lar.  Midede yanma, ek?imeve kaz?nma gibi etkileri önler.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Vücut akupunkturu ve kulak akupunkturu,kulaktan mide ve ba??rsaklara kadar uzanan sinir uçlar?na uyaran göndererekmide asidini dengeler. Midenin iç koruma tabakas?n? destekler. Kontrol alt?naal?nan mide asit seviyesi ile diyete ba?l? olarak midede kaz?nma, yanma vebunlar? bast?rmak için bir ?eyler yeme ihtiyac? olmaz. Diyet s?ras?nda midedediyete ba?l? herhangi bir rahats?zl?k olmad??? için uyum kolay sa?lan?r.Dü?ük kalorili beslenme sonucu olu?an halsizlik, yorgunlukve bitkinli?i azalt?r.

Tam tersi zinde olarak daha kolay kilo vermeyi sa?lar.Kilo verirken akupunktur deste?i alan ki?inin kendisini çok zinde ve iyihissetmesi motivasyonunu artt?r?r.Akupunktur uygulamas? s?ras?nda; vücutta keyif ve mutluluksa?layan seratonin ve endorfin hormonlar?n?n seviyesi artar. Bu da diyet yapanki?iye huzur verir ve sakinlik sa?lar. Ki?ide diyete ba?l? bir stres vegerginlik ya?anmaz. Metabolizma h?z?n? düzenleyici rolü vard?r. Akupunkturlatedavi gören ki?inin metabolizma h?z? artt??? için akupunktur yard?m? almadandiyet yapan ki?ilere göre daha kolay kilo verir.

Akupunktur ilk hafta da vücuttaki ödemi çözer, ikincihaftadan itibaren ya? metabolizmas?n? etkileyerek ya?lar?n yak?lmas?n? sa?lar.Kötü kolesterol miktar?n? azalt?r ve iyi kolesterolmiktar?n? art?r?r.Total Tri-gliserit miktar?n? azalt?r.Hipoglisemi (?ekerin kandaki miktar?n?n a??r? dü?mesi)durumunu önler. Bu sayede ba? dönmesi, ba? a?r?s?, el ve ayak titremesi gibi hipoglisemibelirtileri azalm?? olur.Akupunktur düzenleyici-dengeleyici etkisinden dolay?anti-aging etki sa?lar.Kilo verme sürecini kolayla?t?rmak, zinde ve sa?l?kl?vücudun çal??ma temposunu bozmadan zay?flamak akupunktur yard?m? ile mümkündür.

Kilo verildikten sonra yap?lan koruyucu akupunktur seanslar?sayesinde yeni kiloya vücudu adapte etmek daha kolay olur.Akupunktur e?li?inde ki?iye özel günlük protein, karbonhidratve ya? ihtiyac? göz önünde tutularak sa?l?kl? bir diyet program? haz?rlan?r.Buradaki beslenme ?ekli kilosunu verdikten sonra da kilosunu korumak vesa?l?kl? ya?amak için gerekli al??kanl?klar? kazanmas?n? sa?lamak amac?n?gütmektedir. Ki?inin kilo almas?na neden olan eski al??kanl?klar?na dönmemesikonusunda bir e?itim de verilmektedir. Önemli olan sadece kilo vermek de?il, bukiloyu sa?l?kl? bir ?ekilde koruyacak ya?am tarz? edinmektir.Kilo için ba?ka bir neden olan g?da intolerans? (g?day?tolere edememe) tespiti tedavinin ba?ar?s?n? artt?rmaktad?r.

Çünkü baz? g?dalarki?inin metabolizma h?z?n? dü?ürmekte, kilo almas?na veya diyet yapt?klar?halde kilo verememelerine neden olmaktad?r. Bu besinlerin test edilerekde?erlendirilmesi gerekmektedir. Veya ayr?nt?l? bir beslenme öyküsü ve fizikmuayene ile bu belirlenebilir. Ki?inin kendisine uygun olmayan belirlig?dalardan bir süre uzak durmas? ile bu metabolizma engeli de a??labilmektedir.

Zay?flamada Akupunktur Konforu: Ortalama iki ay süren bir akupunktur tedavi program? vard?r. Vücut ve kulak akupunkturu olmak üzere haftada iki kez uygulanan bu tedavi biçiminde ba?ar? oran? %85’tir. Amaç ki?inin kilosunun %7-10’u kadar?n? vermesidir. Metabolizman?n durumuna, cinsiyete ve ya?a göre verilen kilo miktar? de?i?ebilir. Asl?nda akupunktur ile ayn? sürede s?k? diyetler e?li?inde, sa?l??? bozmadan çok daha fazla kilo vermek de mümkün olabilir. Fakat bunun için daha kat? bir diyet program? gerekir, bu da tedavi sürecinden sonra verilen kilolar?n geri al?nmas?na neden olabilir. Bu yüzden normal ya?amdan çok uzak olmayan, genel anlamda sebze ve meyve a??rl?kl?, kat? ya?dan uzak sa?l?kl? ve dengeli bir beslenme program? ideal oland?r.

Zay?flama tedavisinde akupunktur; i?tah? kesmek, metabolizmay? h?zland?rmak, hormonlarla ilgili düzenleme sa?lamak, kan ?ekerini ve mide asidini düzenlemek ve stresi gidermek yoluyla etki gösteriyor ki zaten bunlardaki aksakl?klar kilo ald?r?c? etkenlerdir.  Ki?i stresli iken çok yedi?ini fark etmeyebilir ya da kendisini buzdolab?n?n önünde bulabilir ve yedikten sonra pi?man olur. Midede a??r? asit birikimi varsa sürekli bir mide kaz?nt?s? ve bunu gidermek için sürekli yeme ihtiyac? duyabilir. Metabolizmas? yava? çal???yorsa az yese dahi kilo veremeyebilir ya da kilo almaya devam eder. Kan ?ekerinde ani dü?meler oluyorsa el ayak titremesi ve bir ?eyler at??t?rmak ihtiyac? duyar. ??tah? çok ise de sürekli yemeyle mücadele eder ve genellikle de yenilir. Akupunktur bu olumsuzluklar? gidererek, halsiz yorgun kalmadan, strese girmeden ve i?tah? bask? alt?nda olarak çok rahat bir ortamda kilo vermeye ve kal?c? bir beslenme al??kanl??? edinmeye yard?mc? olacakt?r.

Hedef kiloya ula?t?ktan sonra en az 6-8 ay boyunca ayn? tedaviyi ayda bir kez olmak üzere 1-2 seans yapmak ve koruma program?na devam etmekte fayda vard?r ayn? zamanda akupunktur metabolizma h?z?n? artt?rd??? için ki?i hemen kilo almaz. Ama eski yanl??lara döner ve günlük almas? gerekenden fazla yerse veya ba?ka bir deyi?le harcayamayaca?? kadar fazla yemeye ba?larsa gene kilo alacakt?r. Nas?l o yanl??lar kendisine daha önce kilo ald?rm?? ise gene ald?racakt?r.

En tehlikeli nokta eski yanl??lara döndü?ü halde bunu görmezden gelmesi ve kilosunu takip etmemesidir. Asl?nda haftada bir düzenli tart?lsa ve kendisine 2-3 kg l?k alt-üst s?n?r koyarak o noktada önlemini alsa problem büyümeden kolayca çözümlenecektir. Sadece bir iki seans akupunktur tedavisi veya biraz dikkat ederek günlük yürüyü?ler eklemesi hedefine tekrar ula?mas?n? sa?lamak için yeterlidir. Çünkü verilen 10-15 kg. tek bir haftada geri al?nmaz. Akupunktur, Sa?l?k Bakanl??? Akupunktur Uygulama Yetkisine sahip olan bir t?p doktoru uygularsa hiç bir yan etkisi olmayan bir tedavi metodudur. Klini?imizde tek kullan?ml?k i?neler tercih etmekteyiz.

Zay?flama tedavisinde akupunktur ki?inin uykular?n?n ve sindirimlerinin daha rahat olmas?n?, ki?inin kendisini rahat ve zinde hissetmesini, diyet yaparken hiç zorlanmamas?n? sa?lar ve ki?iye ciddi bir rahatlama sa?lar.       

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out