Agama Hindu Terdapat lebih daripadaberibu-ribu buah kitab suci agama Hindu contohnya, Ittihasa, Purana, BagavadGita dan sebagainya.

Dalam pelbagai jenis kitab suci agama Hindu, kitab Vedaadalah kitab suci yang terbesar dalam tamadun India dan juga dianggap sebagaiensiklopedia agama Hindu pada zaman lampau. Kitab Veda terdiri daripada empat jeniskitab-kitab termasuklah Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atharva Veda. Setiapjenis Veda yang tersebut mengandungi empat bahagian iaitu Samhita, Brahman,Aranyaka dan Upanishads (Slideshare.net, 2018). Samhita bermaksud bahagian yangmengandungi ayat-ayat yang suci dan mantera. Selain itu, Brahman merupakansalah satu bahagian yang didapati dalam kitab Veda dan mengandungi definisi dankegunaan ayat-ayat suci. Di samping itu, Aranyaka juga didapati dalam kitabVeda dan ia mengandungi meditasi memainkan peranan sebagai simbol dalam aspekritual.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Akhir sekali, Upanishads mengandungi bahagian kesusasteraan ataufalsafah. Kitab Veda mengandungi pelbagai ajaran tentang kehidupan penganutagama Hindu. Kandungan Kitab Veda bermulai daripada pengembaraan, makanan danminuman, politik, bertamadunan, kebudayaan, kehidupan, pergaulan, kediaman, agama,pekerjaan, berdoa kepada ketuhanan (06 and Musa, 2018).Bukan itu sahaja, dalam agama Hindu padazaman lampau, terdapat sistem kasta yang mempunyai empat tahap dan setiap tahapmemainkan peranan yang berbeza. Empat tahap yang tersebut termasuklah Brahmin,Ksatriya, Vaisya dan Sudra. Tambahan pula, Brahmin merupakan golongan pendidikdan ahli agama, Ksatrita merupakan golongan pemerintah, Vaisya merupakangolongan peniaga dan Sudra merupakan golongan pekerja. Dalam sistem kasta yangdibingcangkan, Brahmin merupakan tahap yang tertinggi dan mempunyai hak kuasayang lebih daripada golongan pemerintah. Hal ini menunjukkan kepentingan pendidikandan keutamaan daripada lain-lain sebaliknya, pemerintah seperti raja-rajamengadakan di tahap kedua dalam sistem kasta.

Seterusnya, AshramaDharma adalah salah satu ajaran yang penting dan memberi inspirasi kepadapembaca terhadap setia tahapĀ  kehidupanyang akan dihadapi dalam sistem keluarga. Ashrama Dharma terdapat empat tahapkehidupan termasuklah Brahmacarya, Grahasta, Vanaprasta dan Samnyasa, empattahap tersebut berdasarkan keharmonian dan kebudayaan hidup dalam ajaranĀ agamaHindu. Setiap tahap kehidupan tersebut mempunyai tugasan atau kewajiban untukmencapai kehidupan yang dianggap unggul. Contohnya, tugasan generasi mudaadalah berlajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Dalam bidang pendidikan, tahap Brahmacaryayang akan diberi tumpuan kerana tahap tersebut ialah tingkatan yang pertamaterdapat dalam Ashrama Dharma dan mempromosi kepentingan pendidikan sehinggausia 24 tahun. Dalam tahap ini, seseorang pelajar akan menerima pendidikansecara tidak rasmi sehingga usia 12 tahun supaya mentaliti pelajar dibentukan.Seterusnya, pelajar akan menerima pembelajaran yang formal dari usia 12 tahunsecara berterusan sehingga usia 24 tahun.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out