Ba?bakan yard?mc?s? veHükümet Sözcüsü Bekir Bozda? sosyal medya hesab?ndan yapt??? aç?klamada TTB veTMMOB’ya sert sözlerle ele?tirdi.Ba?bakan Yard?mc?s? veHükümet Sözcüsü Bekir Bozda?, Türk Tabipler ve Türk Mühendis Mimar Odalar?Birli?i’nin Afrin ilgili yapt??? skandal payla??mlara sert sözlerle kar??l?kverdi. Bekir Bozda? yapt??? aç?klamada terör örgütleri taraf?ndan yap?lankatliamlara ses ç?karmayan TTB ve TMMOB’un Afrin operasyonunu ele?tirmesinimanidar buldu.Bozda?’?n twitter üzerindenyapt??? aç?klamada: “Türk Tabipler Birli?i (TTB) ile Türk Mühendis veMimar Odalar? Birli?i (TMMOB) yönetimleri, bugüne dek terör örgütlerinin,teröristler, terör sald?r?lar? ve terör örgütü katliamlar?na dair en ufak birele?tiri dahi yapmad???, ama dara ve zora dü?tükçe onlara destek verdi?iaç?kt?r.” dediBekir Bozda? TTB ve TMMOB’soru yöneltti ve kimleri teslim ediyorsunuz dedi ve “?nsan Haklar? vebar?? kavramlar?; art?k bu yönetimlerin terör sevicili?ini örtemez halegelmi?tir.

Sahi, TTB ve TMMOB yönetimleri, gerçekte kimleri temsil ediyorlar?Türk tabib, mühendis ve mimarlar? ve ç?karlar?n? m? yoksa terör örgütleri veç?karlar?n?m? temsil ediyorlar?” dedi.TÜRK ?SM?N? ÇIKARSINLARBozda?, ?unlar? kaydetti:”Bu haliyle; TürkTabipler Birli?i yönetimi, Türk tabiplerini; Türk Mühendis ve Mimar Odalar?Birli?i yönetimi, Türk mühendis ve mimarlar?n? temsil edemez ve adlar?nda”Türk” ismini kullanamazlar. Türkiye’de bu kadar milletini,bayra??n?, vatan?n? ve devletini seven tabib, mühendis ve mimar varken, TTB veTMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin elinde olmas?, tabipler, mühendislerve mimarlar için utanç verici, Türkiye içinse kabul edilemez, bir durumdur.Türk Tabipler Birli?i ile Türk Mühendis ve Mimar Odalar? Birli?i yönetimleri,ya görevlerini b?rakmal?d?r ya da adlar?ndaki “Türk” isminiç?karmal?d?r veyahut da milletini ve devletini seven tabipler ile mühendis vemimarlar, terör sevici bu yönetimleri de?i?tirmelidir.”

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out