2.2. PRAT?K KAPAS?TE Gerçek üretim ortam?nda makinelerin di?er üretimaraçlar?n?n ve çal??anlar?n duraklamaks?z?n çal??malar? mümkün de?ildir. Üretimde, koruyucu bak?m, makine haz?rl?k içinzaman harcanmas? gerekebilir, i? görenlerle makineler aras?nda tam dengesa?lanamayabilir, beklenmedik makine ar?zalar? ola bilir, üretim hatalar?olu?abilir, çal??anlar?n devams?zl???, elektrik kesintileri, malzemeyetersizli?i gibi durumlarla kar??la??labilir ve bütün bu nedenlerden ötürüüretim genellikle, pratik kapasite kapsam?nda gerçekle?ir.Teorik kapasitede çe?itli nedenlerden dolay?yaranan duraklama zamankar? ç?k?larak bulunan kapasite, bir tesisin, çe?itlis?n?rlamalar çerçevesinde ula?abilece?i ç?kt? düzeyidir ve pratik kapasite ya da etkin kapasite olarak adland?r?l?r.Pratik kapasite  normal düzeyde üretim miktar?n?belirtdi?i için normal kapasite olarakda  ifade edilmektedir ( TATAR, Gazi Büro, 1992,s.

122) Tesis geni?letilmeden, de?i?tirilmedenveya  i?gücü büyüklü?ü artt?r?lmadan teorik kapasitenin geni?letilmesindenbahsedilemez. Pratik kapasitenin teorik kapasitenin alt?nda kalmas?na nedenolan faktörlerden baz?lar? yönetimin denetimi alt?ndad?r ve yönetilebilir .Örne?in, pratik kapasite rakamlar?n? artt?rmak için : 1.      ?? yöntemlerinde de?i?iklikleryapilarak makine haz?rl?k süreleri dü?ürülebilir. 2.

      Makine al?n?rken daha az bak?msüresi gerektiren makineler al?na bilir. 3.      ?? görenlerin motivasyas?n? art?rarakonlardan kaynaklanan sorunlar?n kar??s? al?na b?l?r.

 4.      Süreçte iyile?tirmeleryap?labilir. 5.      Daha kaliteli malzemekullan?labilir. 6.

      Malzemenin zaman?nda i?letmeyegelmesi için önlemler al?nabilir 7.      Koruyucu bak?m faaliyetleri zamanlamas?daha do?ru yapilabilir. Böylelikle, do?ru kararlar al?narak,do?ru yöntemler kullan?larak pratik kapasitenin artt?r?l?p,  teorik kapasiteye yakla?t?r?lmas? mümkündür.Örne?in 3.000.000  adet / y?l  tu?la üreten fabrikan?n pratik kapasitesi 2.300.000.adet / y?l olarak gerçekle?ebilir.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out