13 May?s’ta Mu?la-Antalya yolunda gerçekle?en trafik kazas?n?n iddianamesinde midibüs sahibiBülent Çetinda?’?n 15 y?la kadar hapsi istendi.

 Mu?la’da, Anneler Günü Program? için Marmaris’egiden yolcular? ta??yan midibüs sahibi Bülent Çetinda? asli kusurlu bulundu. Geçen y?l ya?anan kazada 24 ki?i hayat?n? kaybetti, 10 ki?iise yaralanm??t?. ?ddianamede midibüs sahibi ‘taksirle birden fazla ki?ininölümüne ve yaralanmas?na’ neden olmakla suçland?. ?ddianamede, kazada hayat?n? kaybeden midibüs ?oförü Arma?anSertba?, kazan?n meydana geldi?i son düzlükte belediye otobüsünü sollayarak sa??eride geçti. Midibüs, 200 metre sonra kar??s?na ç?kan viraj? a??r? süratnedeniyle alamad?. Beton bloklara çarparak 20,9 metre yükseklikten ?arampoleyuvarland?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

HEYET RAPORUTAMAMLADIAraç üzerinde incelemelerini tamamlayan üç ayr? bilirki?iheyeti raporunda; fren hidroli?inin bo?almas? sonucunda, fren sistemlerinindevre d??? kald??? ve tutmad??? kaydedildi. Fren sisteminin devre d??? kalmas?nedeninin sa? arka tekerle?in lastik s?zd?rmazl?k contalar?n?n y?rt?lmas?ylasa? arka tekerden fren hidroli?inin tamamen bo?almas? neden oldu.Kazaya bir di?er sebep, arac?n orijinal fren sistemlerinistandart olan?n d???nda kalan fren sistemleriyle de?i?tirmek oldu.?DD?ANAMEDE M?D?BÜSSAH?B? ASL? KUSURLU BULUNDUTamamlanan iddianamede araç sürücüsünün arac? süreklikullanmad??? tespit edildi.

Sertba?,  elfrenini de kullanm??, yolun e?iminin yüksek olmas?ndan ötürü arac?durduramad??? tespit edildi.Mu?la Cumhuriyet Savc?s? Hakan Türkan’?n haz?rlad???iddianamede, araç sürücüsüne kusur verilemeyece?i vurguland?. Ancak araç sahibiBülent Çetinda?, gerekli mercilerden yasal onay ve izni almad??? gerekçesiyleasli kusurlu bulundu.

Çetinda?, el freni sistemlerini daha güçlendirmek vekolayla?t?rmak için uygun olmayan ba?ka bir fren sistemi takt?.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out