Yasa?a yol açan makaleleri sildikAylard?r süren Wikipedia yasa?? ile ilgili bugün bir son dakika geli?mesiya?and?. Wikipedia’n?n ba?l? oldu?u Wikimedia Vakf?’n?n Ba?kan? KatherineMaher, Türkiye’de resmi makamlar? rahats?z eden ve 8 ayd?r süren eri?imyasa??na yol açan makalelerin de?i?ti?ini söyledi Wikipedia’n?nba?l? oldu?u Wikimedia Vakf?’n?n Genel Müdürü Katherine Maher, Türkiye’dekiresmi makamlar? rahats?z eden ve eri?im yasa??na yol açan makalelerinde?i?ti?ini söyledi. Maher, “Türkiye’deki otoriteler bu makalelerin son haliniincelememi? olabilir. Eri?im yasa??n?n hâlâ neden devam etti?inden eminde?iliz” diye konu?tu. Katherine Maher, 29 Nisan 2017 tarihinde Wikipedia’yagetirilen eri?im yasa??na ili?kin Gazete Habertürk’ten Burak Güleç’insorular?n? yan?tlad?.Maher, BilgiTeknolojileri ve ?leti?im Kurumu’nun (BTK), tart??mal? makalelerinkald?r?lmas?na ili?kin talebini do?rudan vak?f yönetimine de?il, Wikipediabünyesindeki Gönüllüler Destek Hatt?’na yapt???n? belirterek, “Hatta yap?lanbildirim vakfa cuma günü ö?leden sonra ula?t?. Biz cevap bile veremeden, ertesigün site engellenmi?ti. Bu tamamen sürpriz oldu.

Bildirimde, ?ngilizceWikipedia’da yay?mlanan iki makalenin kald?r?lmas? istendi fakat kald?rmatalebi için herhangi bir neden gösterilmedi. Normalde böyle durumlarda editörtoplulu?umuzu bilgilendiririz. ?çeri?i, sadece uzun süredir sitemizde yazarl?kyapan ve yaz?lar?nda güvenilirli?ini ispatlam?? k?demli yazarlar?m?zdan olu?aneditör toplulu?u de?i?tirebilir. Makaledeki bilgi do?rulanabilir ve güvenilirkaynaklardan al?nm?? m?? Makale objektif bir dille mi yaz?lm?? ve gerekenkaynaklara at?f yap?lm?? m?? Bu hususlara bak?l?r. Biz, sitedeki bir bilgiyi,s?rf be?enilmedi?i veya bir hususta olumsuz görü?ler içerdi?i için kald?rmay?z.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Çünkü sansüre kar??y?z” dedi. ‘TÜRK?YE’Y?ÇOK GEZD?M’San Franciscod???nda dünyan?n hiçbir yerinde ofisleri bulunmad???n? vurgulayan Maher,Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eri?imin engellenmesiyle ilgili karar?n?beklediklerini söyledi. Eri?im engelinin bir an önce kalkmas?n? umdu?unukaydeden Maher, “Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umar?m Türkkullan?c?lar?m?z içerik yaratmaya devam eder ve bu say? milyonlar? bulur. BenTürkiye’de çok vakit geçirdim ve ülkenizi çok seviyorum. Çok zengin bir tariheve kültüre sahip olan Türkiye’nin Wikipedia’da temsil edilmesini çok isterim.

Ama site engellenirse bu içeri?i sa?layacak yazarlar?m?z engellenmi? olacak.Türkçe’deki en büyük bilgi kaynaklar?ndan biri olan Wikipedia’n?n tekrareri?ime aç?laca?? günü iple çekiyoruz” diye konu?tu. 

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out