·      Pia?a privat?Pia?a privat? reprezint? o modalitate eficient? de furnizare a celor maimulte bunuri private pentru c? asigur? c? eforturile sunt directionate numaisupra acelor bunuri sau servicii care au valoare pentru socientate.Cu toate acestea, este un instrument inechitabil pentru c? ofer? bunuri ?iservicii numai celor care posed? resursele financiare pentru a pl?ti pentrubunul respectiv. Cu ajutorul acestor instrumente  nu este posibil s? rezolv?m probleme complexe?i nu de fiecare dat? sunt echitabile. 2. Intrumente cu nivel maxim de implicare a statului Implic? un grad ridicat de coerci?ie din partea statului pentru aasigurarea comportamentului dorit.

Acest lucru înseamn? c? guvernul, înexercitarea autorit??ii sale, poate impune cet??enilor s? aib? un anumitcomportament, s? desf??oare anumite activit??i, poate s? înfiin?eze companiipublice pentru realizarea unor activit??i economice dorite sau poate furnizareservicii prin intermediul aparatului administrativ. Conform lui Howlett ?i Ramesh6, intrumente cu nivel maxim de implicare a statului sunt: ·      Legisla?iaPrin intermediul legisla?iei, guvernul prescrie un anumit comportamentdorit institu?iilor (institu?ii publice sau private) ?i cet??enilor ?iinstituie un sistem de justi?ie ?i de poli?ie în aplicarea legilor. Rolullegisla?iei este de a reglementa posibilele deficien?e care ar putea ap?rea caurmare a modului de operare a for?elor pie?ei. Prin intermediul legisla?iei se stabilesc standardele de producere a unorbunuri si servicii, precum apa, colectarea de?eurilor, construirea locuin?elor.Legisla?ia economic? poate reglementa pre?urile, volumul produc?iei saucondi?iile de înfiin?are a unei firme. Legisla?ia în domeniul s?n?t??iiurm?re?te asigurarea siguran?ei în consumarea unor alimente, prevenirear?spândirii unor boli.Legisla?ia este considerat? un instrument eficient de politic? pentru c?permite o bun? coordonare a procesului de planificare, iar guvernul de?ineinforma?ii pe baza c?rora poate s? prezic? comportamentul dorit în societate.Folosirea legisla?iei ca intrument de politic? public? are ?i o serie dedezavantaje.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Aceasta poate s? împiedice procesul de inovare a procesuluitehnologic datorit? m?surilor de siguran?? impuse ?i a condi?iilor limitate deexperimentare. Legisla?ia este un instrument inflexibil pentru c?nu poate fi adaptat? unor situa?ii particulare. De asemenea, poate promovaineficien?a economic? prin impunerea unor restric?ii privind desfa?urarea unoractivit??i economice. ·      Companiile publiceO campanie este public? când exist? un nivel de proprietate de c?tre statmai mare decât 51% ?i un anumit nivel de control din partea guvernului. Îndesf??urarea activit??ilor economice aceasta nu urm?re?te profitul, producereabunurilor ?i folosirea în folosul popula?iei fiind mai important? decâtob?inerea unui profit. Bunurile produse de companiile publice sunt bunuri publice, adic? bunuriimportante pentru societate, dar care nu pot fi produse de pia?a privat?datorit? costurilor ridicate de produc?ie. Campaniile publice pot deveni ineficiente datorit? pierderilor pe care lepot înregistra. Aceste pierderi sunt trecute pe facturile consumatorilor.

 ·      Furnizarea direct? a unir bunuri ?i serviciiSectorul public poate îndeplini anumite sarcini, furnizând bunuri ?iservicii. De exemplu, guvernul asigur? ap?rarea na?ional? ?i rela?iileinterna?ionale, serviciul de poli?ie ?i pompieri, asigur?rile sociale,educa?ia, îngrijirea parcurilor, a drumurilor publice, asigurarea s?n?t??iipopula?iei, realizarea recens?mântului popula?ie. Pia?a pe care aceste bunuri ?i servicii sunt furnizate nu este supus?competi?iei ?i costurile de furnizare nu sunt supradimensionate, lucru pentrucare contribuabilii trebuie s? pl?teasc?. 3. Instrumente cu nivel mediu de implicare a statului Prin intermediul acestor intrumente se urm?re?te influen?area deciziilordiferi?ilor actori, dar în final decizia le apar?ine.Conform ?ui Howelett ?i Ramesh, instrumentele cu un nivel mediu deimplicare a statului sunt: caampaniile de informare ?i convingere, taxele ?isubven?iile, licita?iile.

 ·      Campaniile de informare ?i convingereCampaniile de informare ?i convingere urm?resc schimbarea preferin?elor ?icomportamentului diferi?ilor actori. Un comportament poate fi schimbat dac?exist? o motiva?ie puternic?. Aceste campanii le putem folosi cu alteintrumente pentru a da cele mai bune rezultate. În situa?iile de criz? ele suntineficiente deoarece se urm?re?te un rezultat rapid.

 ·      Subven?iileSubven?iile se refer? la transferurile financiare care se fac c?treindivizi sau firme private pentru a recompensa financiar o activitate dorit? 7.  Formele pe care la îmbrac? subven?iile sunt:Ø  Granturilesunt folosite pentru a încuraja un rezultat dorit. Ele pot fi oferiteproduc?torilor pentru a cre?te produc?ia unui produs.

Ø  Reducerilede taxe iau forma deducerilor sau amânarea taxelor, oferirea de credite.Ø  Voucher-elesunt oferite de c?tre guvern consumatorilor pentru a încuraja consumul unuianumit bun sau serviciu.Ø  Împrumuturilereprezint? diferen?a dintre dobânda cerut? ?i cea practict? pe pia?a privat?. ·      Licita?iile dreptului de proprietatePrin licitarea dreptului de proprietate se creeaz? pie?e care în mod normalnu ar exista. Pia?a este creat? prin stabilirea licit?rii unui num?r limitat dedrepturi de consumare a unei resurse, lucru care duce în consecin?? la creareaunei lipse artificiale a resursei respective.

Astfel se pune în func?iemecanismele pie?ei în stabilirea pre?ului.8 Unele ??ri au decis s? foloseasc? aceast? metod? pentru a controlacantitatea de substan?e toxice care pot fi emanate în aer sau ap?. Avantajele licita?iilor:Ø  Drepturilede proprietate sunt u?or de stabil?it;Ø  Controluleste mai riguros;Ø  Intrumentuleste flexibil.Dezavantajele licita?iilor:Ø  Favorizeaz?în?el?ciunea;Ø  Suntinechitabile.

 ·      Taxele si taxele de consumTaxele sunt folosite care un instrument de politic? public? pentru a induceun comportament dorit sau pentru a descuraja un comportament nedorit. Fondurilecolectate la buget sunt folosite pentru a finan?a diferite cheltuieli. Taxele pe consum sunt cel mai des folosite pentru a controlaexternalit??ile negative, este vorba despre o penalizare financiar? pentrudescurajarea unui comportament.Avantajele taxelor sunt urmatoarele:Ø  Suntu?or de stabilit;Ø  Promoveaz?inova?ia;Ø  Suntinstrumente flexibile;Ø  Sunt unstimulent continuu de reducere a activit??ilor nedorite. Pe lâng? avantaje, taxele se confrunt? ?i cu uenle dezavantaje:Ø  Nu sunteficiente în situa?iile de criz?;Ø  Eleimplic? uenori costuri mari de administrare ?i de colectare a taxelor;Ø  Pentru astabili nivelul corect al taxelor avem nevoie de informa?ii de o bun? calitate.   III. Intrumente depolitici publice folositecel mai des de c?treguverne 1.

   Instrumente de reglementare care stabilesc drepturile,obliga?iile ?i restric?iile, precum ?i standardele men?ionate în legi ?iregulamente Un deficit mare în administra?ia public? este considerat suprareglementareacare duce la sc?derea acticit??ii economice ?i la birocratizarea vie?iisociale. Din aceast? cauz?, cei care formuleaz? politici publice trebuie s?testeze propunerile de introducere a unor regulamente suplimentare în vederearezolv?rii unor probleme. 2.   Instrumente financiare care cuprind subven?ii, deduceride impozite, condi?ii preferen?iale pentru tranzac?ii Instrumentele financiare presupun interven?ia statului prin înfiin?areaunor regii autonome, subven?ionarea unei industrii.

Instrumentele deinterven?ie a statului cuprind ?i programe de ajutoare de stat.Interven?ia statului se folose?te pentru eliminarea imperfec?iunilor pie?ei?i pentru reducerea s?r?ciei, îmbun?t??irea nivelului de trai, protec?iadrepturilor omului. Cei care formuleaz? politici publice folosind acesteinstrumente trebuie s? justifice motivul pentru care sectorul privat nu estecapabil s? asigure produc?ia de bunuri sau furnizarea serviciilor solicitate. 3.   Instrumente informative care cuprind cursuri de formare,publica?ii, activit??i de r?spândire a informa?iilor Prin campaniile de informare a publicului se poate atinge u?or obiectivulpropus, statul având o ac?iune de regmelentare redus?. 4.   Instrumente institu?ionale care cuprind creearea saureorganizarea institu?iilor publice pentru a asigura func?iile publice necesare?i pentru furnizarea serviciilor 5.   Delegarea func?iilor c?tre organiza?ii ale socient??iicivile Este un instrument de politic? public? eficient pentru rezolvareaproblemelor ?i îmbun?t??irea calit??ii serviciilor.

Pentru îndeplinirea acestorsarcini se folosesc ONG-urile ?i organiza?iile umanitare.

x

Hi!
I'm Erica!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out